English versionSlovenská verzia
24. Apríl 2014
Univerzitná knižnica UMB

Menu

Aktuality

Aktuálne podujatia

 Predajná výstava
 Portál - Cesta za poznaním
 23. -24. 4. 2014
 od 9:30 do 16:00 h
 vestibul Pedagogickej fakulty UMB
 Ružová 13
 Pozvánka

 Výstava
 Portál
 výstava výtvarných prác
 študentov KVK PF UMB
 február - august 2014
 Pedagogická študovňa
 UK UMB
 Ružová 15
 Pozvánka

  Spýtajte sa knižnice

logo Facebooku

Záverečné práce


Kontakt: Bc. Alena Cisárová, alena.cisarova@umb.sk, tel.: 048-4465203, kl. 5203

Univerzitná knižnica UMB registruje obhájené záverečné (bakalárske, diplomové a dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce univerzity v knižnično-informačnom systéme a buduje bibliografickú databázu záverečných a kvalifikačných prác univerzity. 


V súlade s licenčnou zmluvou a vnútornými pravidlami univerzity uchováva záverečné a kvalifikačné práce na CD a prezenčne ich sprístupňuje vo svojich študovniach; uchováva licenčné zmluvy alebo vyhlásenia autora o nesprístupnení diela z dôvodu miery sprístupnenia záverečných a kvalifikačných prác.


Online databáza záverečných prác UMB


Formulár údajov pre databázu kvalifikačných prác

– vypĺňa autor práce pre účely registrácie Univerzitnou knižnicou UMB


Jednotný postup pri úprave, bibliografickej registrácii, sprístupňovaní, uchovávaní záverečných a  kvalifikačných prác vypracovaných a obhájených na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Autori záverečných a kvalifikačných prác (rigoróznych a habilitačných) NEVKLADAJÚ svoje práce priamo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ale do lokálneho úložiska záverečných prác na svojej vysokej škole v zmysle internej smernice. Na UMB slúži pre tento účel Akademický informačný systém (AIS).Ďalšie dokumenty:

Zbierka zákonov č. 125/2011

Zbierka zákonov č. 233/2011

Zbierka zákonov č. 6/2011

Manuál k sprístupňovaniu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/201

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Príloha č. 1
Príloha č. 2
© Univerzitná knižnica UMB | kniznica.webmaster@umb.sk | designed by trionyxgraphics™ | created by webarranger.eu