English versionSlovenská verzia
23. Apríl 2014
Európske dokumentačné centrum

Menu

Aktuality

Aktuálne podujatia

 Predajná výstava
 Portál - Cesta za poznaním
 23. -24. 4. 2014
 od 9:30 do 16:00 h
 vestibul Pedagogickej fakulty UMB
 Ružová 13
 Pozvánka

 Výstava
 Portál
 výstava výtvarných prác
 študentov KVK PF UMB
 február - august 2014
 Pedagogická študovňa
 UK UMB
 Ružová 15
 Pozvánka

  Spýtajte sa knižnice

logo Facebooku

Európske dokumentačné centrum

Univerzitnej knižnice UMBEurópska únia založila sieť Európskych dokumentačných centier v roku 1963 s cieľom podporiť štúdium a rozvíjať vzdelávanie i výskum v oblasti európskej integrácie na akademickej pôde.  V roku 2005 sa všetky EDC stali súčasťou celoeurópskej siete EuropeDirect.

 

Európske dokumentačné centrum (EDC) na UMB je pracoviskom Univerzitnej knižnice UMB a bolo založené v roku 2002 dohodou medzi Európskou komisiou a Univerzitou Mateja Bela.

 

Na základe dohody dostáva EDC jeden exemplár takmer všetkých periodických a neperiodických publikácií v anglickom, a od mája 2004 aj v slovenskom jazyku, vydávaných oficiálnym vydavateľstvom Európskej únie Publications Office v Luxemburgu. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela zabezpečuje všetky podmienky na prevádzku EDC s cieľom maximálneho využívania získaných informácií.

 

Poslaním EDC je podporovať výskum, výučbu a štúdium otázok histórie a fungovania Európskej únie  sprístupňovaním dokumentov publikovaných inštitúciami a orgánmi Európskej únie. Svojou činnosťou slúži najmä študentom a vedecko-pedagogickým pracovníkom i výskumníkom na vysokých školách.

 

EDC UK UMB spolupracuje i s ostatnými centrami ED v rámci jednotlivých regiónov Slovenska, ako i Európskymi dokumentačnými centrami v Bratislave a Košiciach. Viac informácií o činnosti siete ED, regionálnych centrách ED a EDC pracoviskách nájdete na: www.europe-direct.sk.


EDC UK UMB poskytuje širšie spektrum knižnično-informačných a poradenských služieb. Pravidlá pre sprístupňovanie dokumentov a poskytovanie služieb v Európskom dokumentačnom centre definuje Knižničný poriadok UMB.


 

© Univerzitná knižnica UMB | kniznica.webmaster@umb.sk | designed by trionyxgraphics™ | created by webarranger.eu