print

Evidencia umeleckej činnosti

Cieľom bibliografickej registrácie umeleckej činnosti a ohlasov je: 

 • prezentácia umeleckej aktivity UMB, jej fakúlt, katedier, pracovísk a autorov
 • získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a zamestnancov
 • získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie umeleckej činnosti
 • spracovanie prehľadov o umeleckej činnosti pre potreby kvalifikačného rastu zamestnancov UMB, príp. pre iné hodnotenia.

Pravidlá registrácie a kategorizácie umeleckej činnosti vo vykazovacom období 2013 upravujú Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2014.

Pokyny k evidencii umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2014 (za kalendárny rok 2014):

Vo vykazovacom období 2014 sa zmenil spôsob evidencie umeleckých výstupov. Evidenciu vykonávajú poverení pracovníci – spracovatelia EUCA (t.j. pracovníčky UK UMB) v spolupráci s odbornými garantmi UMB (doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.). Prihlasovanie a vkladanie záznamov do databázy samotnými autormi nie je možné.

Vykazovacie obdobie 2014 trvá od 14. 7. 2014 do 31. 1. 2015. Po tomto termíne bude Centrálny register umeleckej činnosti (CREUČ) uzatvorený a evidencia nových záznamov nebude možná. Do 23. 2. 2015 budú spracovatelia EUCA robiť kontrolu a pripájať dokumentáciu v elektronickej podobe.

Proces evidencie a kontroly záznamov a schvaľovací proces na úrovni vysokej školy:

Povinnosti autora umeleckého výstupu:

 1. Poskytuje údaje o umeleckom výstupe a sprievodnú dokumentáciu v pdf formáte do Univerzitnej knižnice UMB – osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty poverenej pracovníčke (Mgr. Darina Šípová). Sprievodná dokumentácia k  jednému umeleckému výstupu (záznamu) musí byť odoslaná v jednom pdf súbore.
 2. Zaraďuje umelecký výstup do kategórie umeleckej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 456/2012, Príloha č. 2.  Pri evidovaní umeleckých výstupov a zaraďovaní do správnej kategórie je potrebné dodržiavať Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2014. Zoznamy renomovaných inštitúcií a renomovaných podujatí sú na stránke www.crepc.sk.
 3. Spolupracuje so spracovateľmi EUCA (pracovníčkami UK UMB) a odbornými garantmi pri evidovaní umeleckého výstupu, navrhovaných úpravách, zmene kategórie.

Povinnosti povereného pracovníka, spracovateľa EUCA:

 1. Na základe údajov od autora zaeviduje záznamy do databázy CREUČ.
 2. Zodpovedá za správnosť, pripájanie sprievodnej dokumentácie v elektronickej podobe a jej odkazu na internetový zdroj.
 3. Dáva návrhy na formálnu úpravu záznamov, spolupracuje s autorom umeleckého výstupu i s garantom povereným obsahovou kontrolou evidovaného záznamu.

Povinnosti odborného garanta:

 1. Uskutočňuje priebežnú obsahovú kontrolu zaevidovaných záznamov, dáva návrhy na prípadné obsahové úpravy.
 2. Navrhuje zmenu kategórie umeleckej činnosti, ktorú pôvodne určil autor.
 3. Overuje adekvátnosť priloženej dokumentácie, dáva návrhy na jej doplnenie.

Autori sú pred evidenciou umeleckej činnosti povinní dôkladne si preštudovať Metodické pokyny CVTI SR, aby neodovzdávali do Univerzitnej knižnice podklady, ktoré nie je možné evidovať.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB