print

Knižničný poriadok Univerzity Mateja Bela

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

Knižničný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje vzájomné vzťahy Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej používateľov.

Článok 2
Poslanie knižnice

1.   Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UK UMB) je ústrednou knižnicou a informačným pracoviskom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB).

2.   Poslaním UK UMB je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov prostredníctvom knižnično-informačných služieb, uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby svojich používateľov, podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

3.  UK UMB poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom UMB, študentom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom týmto Knižničným poriadkom.

Článok 3
Knižničný a informačný fond

1.   UK UMB buduje univerzálny fond dokumentov v tlačenej aj elektronickej forme, ktorý odborne spracováva, ochraňuje a sprístupňuje.

2.   Zariadenie a knižničné fondy UK UMB sú majetkom UMB v Banskej Bystrici. Povinnosťou každého používateľa je chrániť ho a nepoškodzovať - prípadné poškodenie alebo stratu je nutné nahradiť.

Článok 4
Knižnično-informačné služby

UK UMB poskytuje používateľom nasledovné druhy služieb:

a) Výpožičné služby

 • absenčné - mimo priestorov UK UMB
 • prezenčné - v priestoroch študovní UK UMB (bližšie článok 10, bod 2)
 • medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej len MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (ďalej len MMVS) (Príloha č. 4)

b) Bibliograficko-informačné služby

 • bibliografické a faktografické informácie
 • rešerše z vlastných informačných zdrojov a elektronických domácich a zahraničných databáz
 • výstupy z databázy publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov a interných doktorandov UMB, ako aj externých uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie na UMB
 • výstupy z databázy projektov

c) Prístup k internetu

sa poskytuje v súlade s Prevádzkovým poriadkom Metropolitnej siete UMB.

d) Reprografické služby

sa poskytujú v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. len pre vedecké, študijné a kultúrne potreby používateľov z dokumentov vo fondoch UK UMB.

e) Konzultačné služby

 • informácie o katalógoch, databázach a službách UK UMB a spôsoboch ich využívania
 • odborné konzultácie pri vyhľadávaní literatúry k záverečným, kvalifikačným, seminárnym a iným odborným prácam
 • odborné konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a tvorbe výstupov z databázy publikačnej činnosti
 • odborné konzultácie k evidencii ohlasov publikačnej a umeleckej činnosti
 • odborné konzultácie k evidencii projektov
 • informačné vzdelávanie používateľov zamerané na vyhľadávanie a spracovávanie informácií z informačných zdrojov
 • referenčná služba Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám

f)  Propagačné služby

 • prednášky a exkurzie pre študentov a pracovníkov UMB o fondoch a službách UK UMB
 • vydávanie informačných materiálov v tlačenej a elektronickej forme
 • vydávanie časopisu Bibliotheca Universitatis
 • publikovanie informácií o UK UMB a jej službách na webovej stránke UK UMB a iných webových portáloch
 • organizovanie podujatí (výstavy, besedy, prednášky, školenia, odborné semináre a pod.)

g) Služby pre študentov so špecifickými potrebami

V študovniach UK UMB sa nachádzajú samostatné pracovné miesta - centrá pre študentov so špecifickými potrebami - vybavené počítačmi s pripojením na internet. Počítačová zostava obsahuje reporduktory, slúchadlá, web kameru a multifunkčné zariadenie na tlač a skenovanie. Pre slabozrakých a nevidiacich používateľov zabezpečuje prístup k informáciám špeciálny počítačový program umožňujúci hlasový výstup JAWS. V Univerzálnej študovni a Európskom dokumentačnom centre je k dispozícii aj elektronická čítacia lupa a Braillovský riadok.

h) Ostatné služby

 • možnosť zakúpenia CD
 • tlač z PC
 • skenovanie

Článok 5
Podmienky poskytovania služieb

1.    Základné výpožičné služby poskytuje UK UMB registrovaným používateľom bezplatne. Za registráciu, jej predĺženie a niektoré služby účtuje poplatky pre jednotlivé kategórie používateľov podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

2.    Prístup k internetu poskytuje UK UMB len registrovaným používateľom. Internet slúži predovšetkým na študijné a vzdelávacie účely. Je zakázané prezeranie stránok propagujúcich násilie, rasovú neznášanlivosť, fašizmus a pornografiu. Dĺžku práce s internetom môžu upraviť pracovníci UK UMB podľa prevádzkových potrieb.

3.    Prezenčné služby študovní môžu využiť aj neregistrovaní záujemcovia po uhradení jednorazového poplatku. Poplatok platí jeden deň vo všetkých študovniach.

Článok 6
Registrácia používateľa

1.    Používateľom je fyzická osoba. 

2.    Fyzická osoba sa stáva používateľom UK UMB zaregistrovaním. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku UMB a jeho príloh.

3.    UK UMB chráni osobné údaje používateľov a pracovníci UK UMB sú viazaní mlčanlivosťou o týchto údajoch v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok 7
Kategórie používateľov

UK UMB poskytuje knižnično-informačné služby používateľom podľa týchto kategórií:

Kategória A    –     pedagogickí a vedeckí pracovníci UMB 
Kategória AB  –     interní doktorandi UMB
Kategória B    –     študenti UMB denného štúdia
Kategória C    –     študenti UMB externého štúdia 
Kategória Z    –     zahraniční študenti
Kategória D    –     nepedagogickí zamestnanci UMB
Kategória V    –     študenti iných foriem štúdia, iných vysokých škôl a odborná verejnosť

Článok 8
Preukaz používateľa

1.    Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať fondy a služby UK UMB na všetkých jej pracoviskách. Vystavuje sa po registrácii za používateľa a zaplatení registračného poplatku na registračných miestach UK UMB:

 • Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
 • Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
 • Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
 • Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
 • Právnická študovňa UK UMB, Komenského 20
 • Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51

2.    Preukaz používateľa vystaví UK UMB:

 • občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu
 • príslušníkom iných štátov po predložení pasu
 • študenti denného a externého štúdia sú povinní pri registrácii predložiť identifikačnú kartu študenta alebo potvrdenie o návšteve školy

3.    Používatelia, študenti a zamestnanci UMB môžu ako preukaz používateľa používať identifikačnú kartu študenta, resp. identifikačnú kartu zamestnanca UMB po registrácii a zaplatení registračného poplatku.

4.    Registrácia používateľa kategórie A a D je platná počas trvania jeho pracovného pomeru s UMB.

5.    Používatelia kategórie AB, B, C, Z, V si platnosť registrácie každý rok obnovujú. Platnosť registrácie je jeden kalendárny rok, t. j. 365 dní od dátumu poslednej registrácie, resp. prolongácie.

6.    Používateľom so špecifickými potrebami poskytuje UK UMB registráciu a prolongáciu registrácie zdarma po predložení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami.

7.     Ak si používateľ po ukončení platnosti registrácie jej platnosť do jedného roka neobnoví, bude vyradený z databázy používateľov a jeho osobné údaje budú zlikvidované.  

8.    Preukaz používateľa je neprenosný. Na overenie totožnosti používateľa majú pracovníci UK UMB právo vyžiadať si jeho občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci jeho totožnosť. Za prípadné zneužitie preukazu iným používateľom zodpovedá jeho držiteľ.

9.    Stratu preukazu alebo jeho poškodenie je používateľ povinný ihneď nahlásiť zodpovednému pracovníkovi UK UMB. Za vydanie duplikátu preukazu zaplatí používateľ poplatok podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

10.    Používateľ je povinný čo najskôr nahlásiť každú zmenu priezviska, bydliska a iných údajov potrebných pre evidenciu. V opačnom prípade je povinný nahradiť UK UMB všetky výdavky, ktoré vzniknú nesplnením tejto povinnosti.

Článok 9
Práva a povinnosti  používateľa

1.    Používateľ UK UMB má voľný prístup do používateľských priestorov UK UMB (výpožičných miestností, študovní). Do ďalších priestorov má prístup len so súhlasom a v sprievode zodpovedného zamestnanca UK UMB.

2.    Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok UMB, pokyny zamestnancov UK UMB a podrobiť sa opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku UK UMB. Vo všetkých priestoroch UK UMB je povinný zachovávať ticho a poriadok.

3.    Ak používateľ nedodržiava ustanovenia Knižničného poriadku UMB, môže byť dočasne alebo aj trvale zbavený práva využívať služby UK UMB. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedá za ňu podľa platných predpisov. V prípade závažného porušenia ustanovení Knižničného poriadku sa môžu voči používateľovi vyvodiť dôsledky v zmysle Disciplinárneho poriadku UMB (Príloha č. 7) a Občianskeho zákonníka.

4.    Odobrať právo využívať služby UK UMB, resp. obmedziť používateľovi pobyt v študovniach možno aj z hygienických alebo zdravotných dôvodov.

5.    Pripomienky, návrhy a podnety k práci UK UMB môžu používatelia podávať vedúcemu príslušného oddelenia UK UMB, písomnou formou do Zošitov návrhov a pripomienok priamo v študovniach UK UMB, prostredníctvom kontaktných formulárov na webovej stránke alebo e-mailom na adrese kniznica@umb.sk.

Výpožičný poriadok

Článok 10
Požičiavanie dokumentov

1.    UK UMB požičiava dokumenty a ostatné informačné pramene diferencovane podľa kategorizácie používateľov a druhu dokumentov. Výpožičné služby poskytuje prednostne pracovníkom a študentom UMB. Ostatným fyzickým a právnickým osobám len vtedy, ak to nie je na úkor vzdelávacej a výskumnej činnosti UMB.

2.    Vypožičiavanie dokumentov sa realizuje v súlade s poslaním a charakterom UK UMB, ako aj s požiadavkami na ochranu fondov. Požičiavanie niektorých dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, t.j. len v študovni. Ide o:

 1. záverečné a kvalifikačné práce
 2. periodiká
 3. zvlášť cenné dokumenty (najmä ak ich UK UMB vlastní len v jednom exemplári)
 4. historické dokumenty (Príloha č. 5)

3.    Používatelia sú povinní:

 1. chrániť vypožičaný dokument pred poškodením, stratou a zničením
 2. vrátiť dokument do skončenia výpožičnej lehoty (vrátane dokumentov požičaných prostredníctvom MVS a MMVS)
 3. hlásiť poškodenie dokumentu alebo jeho stratu a nahradiť vzniknutú škodu

4.    Výpožičná lehota dokumentov pre jednotlivé kategórie používateľov ako aj maximálny počet výpožičiek sú uvedené v Prílohe č. 1.

5.    Ak platnosť registrácie používateľa skončí skôr ako výpožičná lehota, uskutoční sa výpožička alebo predĺženie dokumentu len do termínu platnosti registrácie.

6.    Používateľ si môže z každého titulu požičať len jeden exemplár.

7.    O výpožičku dokumentu môže používateľ požiadať aj prostredníctvom elektronickej žiadanky. Jednorazovo si môže objednať najviac 5 dokumentov. Pracovník UK UMB je povinný dokument pripraviť do 2 hodín od prijatia elektronickej žiadanky. Žiadaný dokument je používateľ povinný vyzdvihnúť si v UK UMB do dátumu určeného knižnično-informačným systémom. Po tomto termíne sa žiadanka stornuje. Za nevyzdvihnutie žiadaného dokumentu účtuje UK UMB sankčný poplatok podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

8.    UK UMB požičiava čtačky elektronických kníh. ich požičiavanie sa riadi Zásadami požičiavania a využívania čítačiek elektronických kníh (Príloha č. 6).

Článok 11
Prolongovanie a rezervácia dokumentov

1.    Výpožičnú lehotu možno dvakrát predĺžiť, ak o to používateľ požiada najskôr 7 dní pred jej uplynutím a ak o dokument nežiada iný používateľ. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého dokumentu, ale len po jeho predložení na kontrolu. Používateľ si môže vypožičaný titul predĺžiť aj sám prostredníctvom svojho konta v on-line katalógu UK UMB.

2.    Prostredníctvom svojho konta v on-line katalógu UK UMB si môže používateľ požičaný dokument tiež rezervovať. O rezerváciu dokumentu môže požiadať aj pracovníka UK UMB telefonicky, poštou alebo e-mailom. Rezervované a e-mailom oznámené dokumenty je používateľ povinný vyzdvihnúť si do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o držanej rezervácii, resp. do dátumu určeného knižnično-informačným systémom.

3.    Poplatky za predĺženie výpožičnej lehoty, vyžiadanie a rezerváciu dokumentov, predĺženie elektronickej žiadanky a držanej rezervácie telefonicky, poštou alebo e-mailom sú uvedené v Cenníku poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

Článok 12
Výpožičná lehota a vrátenie dokumentov

1.    Pri požičiavaní dokumentov platia ustanovenia § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka o výpožičke. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote (Príloha č. 1). Ak v tejto lehote vypožičaný dokument nevráti alebo si nepredĺži výpožičnú lehotu, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania za každý deň omeškania a každý dokument po uplynutí výpožičnej lehoty. Povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 3 pracovných dní od skončenia výpožičnej lehoty dokumentu. Do tohto termínu sa nezapočítavajú dni, kedy bola UK UMB z prevádzkových dôvodov zatvorená.

2.    UK UMB nie je povinná používateľa upomínať. Posielanie upozornení na ukončenie výpožičnej lehoty prostredníctvom e-mailu a SMS patrí k doplnkovým službám. Nedoručenie takéhoto upozornenia nie je dôvodom na nevrátenie dokumentu v stanovenej výpožičnej lehote, ani dôvodom na odpustenie sankčných poplatkov.

3.    Ak používateľ vypožičaný dokument nevráti do 90 dní po uplynutí výpožičnej lehoty, bude mu doručená riaditeľská upomienka.

4.    Ak používateľ ani po riaditeľskej upomienke vypožičaný dokument nevráti, vymáha sa jeho vrátenie prostredníctvom právneho referátu UMB alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej vymáhaním pohľadávok. V takomto prípade je UK UMB povinná postupovať v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5.    Používateľ je povinný uhradiť UK UMB náklady, ktoré vznikli v súvislosti s písaním a doručovaním riaditeľských upomienok, vymáhaním nevrátených dokumentov a poplatkov za ich nevrátenie, resp. oneskorené vrátenie.

6.    Výšku poplatkov za oneskorené vrátenie dokumentu a upomínanie používateľov stanovuje Cenník poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

7.    V prípade akéhokoľvek dlhu používateľa voči UK UMB sa dočasne, kým sa dlh nevyrovná, neuskutočnia žiadne operácie súvisiace s výpožičkou a predĺžením výpožičnej lehoty. Súčasne nebude môcť používateľ využívať ani prezenčné služby študovní vrátane rešeršných služieb, MVS a MMVS.

8.    V odôvodnených prípadoch môže UK UMB stanoviť aj kratšiu výpožičnú dobu ako uvádza Knižničný poriadok UMB, prípadne môže žiadať bezodkladné vrátenie vypožičaného dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty (z dôvodu MVS alebo MMVS a pod.).

9.    Používateľ je povinný pri vypožičiavaní dokumentu čitateľne podpísať doklad o vypožičanom dokumente, ktorý eviduje UK UMB.

10.    Používateľ je za dokument zodpovedný po celú dobu výpožičky.

11.    Pri vrátení dokumentu dostane používateľ potvrdenie o vrátení dokumentu.

12.    Študenti UMB, ktorí končia, resp. prerušujú štúdium, sú povinní oznámiť túto skutočnosť UK UMB, vrátiť všetky požičané dokumenty a predložiť študijnému oddeleniu fakulty potvrdenie UK UMB, že všetky záväzky voči UK UMB majú vyrovnané.

13.    Pracovníci UMB sú povinní pri rozviazaní pracovného pomeru predložiť personálnemu oddeleniu príslušnej fakulty alebo Referátu miezd a ľudských zdrojov Rektorátu UMB potvrdenie, že všetky záväzky voči UK UMB majú vyrovnané.

14.    Vystavením potvrdenia o vrátení všetkých dokumentov UK UMB vyradí používateľa z databázy a skartuje všetky jeho osobné údaje v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12a
Zásady pre vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu

 1.    Bibliobox slúži na vrátenie kníh mimo otváracích hodín UK UMB, počas pracovného pokoja a sviatkov a v prípade mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice. Vrátenie kníh do biblioboxu je možné v čase prevádzky budovy na Tajovského 10 a Tajovského 40.

2.    Do biblioboxu na Tajovského 10 je možné vrátiť knihy požičané z Ekonomickej študovne a do biblioboxu na Tajovského 40 je možné vrátiť knihy požičané z Referátu absenčných výpožičiek UK UMB.

3.    Vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu je založené na dôvere medzi UK UMB a používateľom. Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy. Knihy budú z konta používateľa odpísané nasledujúci pracovný deň. Používateľ je povinný skontrolovať odpísanie kníh vo svojom konte a prípadné nezrovnalosti do 48 hodín reklamovať e-mailom, telefonicky alebo osobne v knižnici. UK UMB nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách a iných dokumentoch vrátených prostredníctvom biblioboxu zavinené používateľom.

4.    Používateľ je povinný pri najbližšej osobnej návšteve UK UMB uhradiť sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty, prípadne ďalšie sankčné poplatky.

5.    Do biblioboxu nie je možné vrátiť knihy a iné dokumenty vymáhané riaditeľskou upomienkou, nadrozmerné knihy, knihy požičané z iných knižníc a knihy požičané prostredníctvom MVS a MMVS.

6.    Knihy je potrebné do biblioboxu vkladať tak, aby sa nepoškodili.

Článok 13
Zodpovednosť používateľa za požičané dokumenty

1.    Pri vypožičaní dokumentu sa používateľ svojím podpisom zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.

2.    Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám, ručí zaň, pokiaľ ho má vypožičaný. V prípade, že poruší tento zákaz, v celom rozsahu zodpovedá za škodu týmto spôsobenú.

3.    V knižničných dokumentoch je zakázané robiť si poznámky a podčiarkovať text.

4.    Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Pri vypožičiavaní si ho má prezrieť a všetky poškodenia hneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky, resp. poškodenia a je povinný uhradiť náklady na opravu dokumentu. Ak používateľ vracia dokument poštou, je povinný riadne ho zabaliť a poslať doporučene alebo zásielku poistiť. Odosielateľ zodpovedá za zásielku až do chvíle, kým nie je doručená do UK UMB.

5.    Používateľ je povinný bezodkladne ohlásiť UK UMB poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. UK UMB požaduje náhrady za stratené a poškodené dokumenty (Príloha č. 3). Súčasne s nahradením škody zaplatí používateľ príslušné poplatky v zmysle Cenníka poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2). V prípade, že používateľ nenahradí takto spôsobenú škodu v celom rozsahu, bude si UK UMB náhradu škody uplatňovať súdnou cestou.

6.    Sankčný poplatok zaplatí používateľ aj v prípade straty alebo poškodenia obalu požičaného dokumentu a poškodenia čiarového kódu, signatúry alebo ochrannej nálepky, ktorými je dokument vybavený.

7.    Závažné poškodenie dokumentov sa posudzuje aj podľa Disciplinárneho poriadku UMB ako disciplinárny priestupok, za ktorý možno uložiť disciplinárne opatrenie.

Článok 14
Poriadok študovní

1.    Priestory študovní sú určené na prezenčné štúdium (t. j. na štúdium v študovni). Z dôvodu dislokácie knižničných fondov UK UMB poskytujú niektoré študovne UK UMB aj absenčné výpožičky (t. j. vypožičiavanie dokumentov mimo študovňu). Sú to:

 • Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
 • Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1

2.    Pre absenčné vypožičiavanie dokumentov v týchto študovniach platia ustanovenia uvedené v Článku 10 tohto Knižničného poriadku.

3.    Vstup do študovne je podmienený platnou registráciou v UK UMB.

4.    Prezenčné služby študovne a prístup do on-line katalógu UK UMB môže využiť aj neregistrovaný záujemca na základe jednorazového poplatku, ktorý ho oprávňuje využiť tieto služby jeden deň vo všetkých študovniach UK UMB. Nevzťahuje sa na využívanie internetu a MVS/MMVS.

5.    Služby centier pre používateľov so špecifickými potrebami a využívanie ich technických zariadení sú pre registrovaných používateľov so špecifickými potrebami bezplatné.

6.    Používateľ je povinný pri príchode a odchode zo študovne predložiť pracovníkovi študovne prinesené vlastné dokumenty a nahlásiť vlastné technické zariadenia (notebooky).

7.    Používateľ má právo v študovni využívať:

 • voľne prístupný príručný fond
 • noviny a časopisy
 • dokumenty z príručných skladov študovní
 • technické zariadenia podľa inštrukcií pracovníkov študovne (v súlade s Prevádzkovým poriadkom Metropolitnej siete UMB)

8.    Používatelia sú povinní:

 • správať sa nehlučne a riadiť sa pokynmi pracovníkov študovní
 • odložiť kabáty, dáždniky, tašky a pod. v šatni alebo na určenom mieste
 • nepoužívať mobilné telefóny

9.    Vyhľadané informácie si používateľ môže po dohode s pracovníkom uložiť na CD, USB kľúč, vytlačiť alebo odoslať e-mailom v súlade so zákonom o autorských právach. Poplatky za tlačený výstup sú uvedené v Cenníku poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

10.    Pri odchode zo študovne je používateľ povinný vrátiť vypožičané dokumenty na určené miesto alebo službukonajúcemu pracovníkovi a vyplniť návštevný lístok.

Článok 15
Bibliograficko-informačné služby

1.    Bibliograficko-informačné služby predstavujú spracovávanie bibliografií, rešerší, tvorbu výstupov z databázy publikačnej činnosti a ohlasov, z databázy projektov a referenčné služby. V rámci nich sú používateľom poskytované informácie o podmienkach registrácie a využívania služieb UK UMB, jej knižničnom fonde, on-line katalógu, interných a externých odborných databázach, prevádzke UK UMB a pod.

2.    Využívanie bibliograficko-informačných služieb používateľmi je podmienené ich platnou registráciou v UK UMB. O rešeršné služby môže požiadať aj neregistrovaný používateľ.

3.    Rešeršné služby sú poskytované vedecko-pedagogickým pracovníkom a doktorandom UMB (kategória A, AB) bezplatne. Ostatným používateľom UK UMB sa rešeršné služby poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2).

4.    UK UMB poskytuje rešerše z vlastných informačných zdrojov a elektronických domácich a zahraničných databáz.

5.    Požiadavky na rešerš zadávajú používatelia vyplnením formulára prístupného v elektronickej forme na stránke UK UMB alebo v tlačenej forme priamo u zodpovedného pracovníka.

6.    Spracované rešerše sa poskytujú v tlačenej alebo elektronickej forme. Termín a spôsob prevzatia si používateľ dohodne s pracovníkom UK UMB. Poplatky za rešerš je možné uhradiť v ktorejkoľvek študovni UK UMB.

7.    UK UMB poskytuje spracovanie výstupov z databázy publikačnej činnosti a ohlasov, v ktorej je spracovaná publikačná činnosť pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov a  interných doktorandov UMB. Výstupy môžu mať formu personálnej bibliografie, bibliografie katedry, fakulty a pod. Poskytujú sa v elektronickej alebo tlačenej forme.

8.    UK UMB poskytuje spracovanie výstupov z databázy projektov riešených na UMB. Výstupy môžu byť v elektronickej alebo tlačenej forme podľa požiadavky používateľa.

9.    Poplatky za poskytovanie bibliograficko-informačných služieb sú uvedené v Cenníku poplatkov a služieb UK UMB (Príloha č. 2). 

Článok 16
Elektronické informačné zdroje

1.    UK UMB poskytuje prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (ďalej EIZ) všetkým registrovaným používateľom, zamestnancom a študentom UMB.

2.    Licencované EIZ sú dostupné v Metropolitnej sieti UMB, ale aj cez vzdialený prístup (mimo Metropolitnej siete UMB). Vzdialený prístup môžu využívať len registrovaní používatelia cez konto používateľa, po zadaní mena a hesla.

3.    Používatelia pri práci s EIZ musia rešpektovať podmienky pre prístup a využívanie EIZ definované v príslušných licenčných zmluvách. Za ich prípadné porušenie nesú plnú zodpovednosť.

4.    EIZ možno využívať výhradne na výučbové, študijné alebo vedecké účely a na osobnú potrebu používateľa. Používatelia majú povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.

Článok 17
Čiastkové knižnice UK UMB

1.    Čiastkové knižnice UK UMB sa zriaďujú na katedrách a pracoviskách UMB predovšetkým pre potreby vedeckých a pedagogických pracovníkov a študentov príslušnej katedry. Obsahujú deponovaný fond UK UMB obsahovo orientovaný na vedný odbor príslušnej katedry alebo pracoviska.

2.    Ich zriaďovanie, prevádzku a rušenie upravuje Smernica UMB č. 2/2005 pre zriaďovanie, prevádzku a zrušovanie čiastkových knižníc na pracoviskách UMB.

3.    Pre vypožičiavanie dokumentov v čiastkovej knižnici UK UMB platia ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

Článok 18
Účinnosť Knižničného poriadku

1.    Týmto Knižničným poriadkom UMB sa ruší Knižničný poriadok UMB zo dňa 01. 06. 2012 v znení jeho Úplného znenia zo dňa 02. 09. 2013.

2.    Tento Knižničný poriadok UMB nadobudol platnosť dňom jeho podísania rektorom UMB a účinnosť od 07. 07. 2015.

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB