Prístup do databázy UNALEX

Vážení používatelia,

Univerzita Mateja Bela má prístup do databázy UNALEX. 

Medzinárodný informačný systém UNALEX vznikol v rámci projektu podporovaného Európskou komisiou. Zameriava sa na medzinárodné a európske právo súkromné a procesné.

V databáze sa v súčasnostinachádza približne 7 600 rozhodnutí a 7 200 právnych viet k nim, pričom na nových rozhodnutiach sa priebežne pracuje a do skončenia projektu má byť v databáze okolo 8 000 rozhodnutí a právnych viet. Na projekte sa okrem vydavateľstva IPR Verlag (Mníchov) podieľajú aj univerzity z Rakúska, Talianska, Česka a niektorých ďalších krajín EÚ. V databáze sa nachádzajú rozhodnutia a právne vety predpisov ako napr. Brusel Ia, Rím I, CISG, Nariadenie o konkurznom konaní a pod.

Viac informácií o projekte a databáze získate na jej webovej stránke: http://unalex.eu/

Voľný prístup do databázy je garantovaný do konca trvania projektu, t.j. do 31. 12. 2017.

Databáza UNALEX je všetkým študentom a zamestnancom UMB dostupná v rámci IP adries Metropolitnej siete UMB!

 

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk