Časopis BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS vydáva Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici s cieľom osloviť prostredníctvom vlastného periodika používateľov knižnice a nadviazať vzájomnú komunikáciu so študentami a vedecko-pedagogickými pracovníkmi UMB.

Hlavným zámerom časopisu je byť spoľahlivým sprievodcom po knižnično-informačných službách na Univerzite Mateja Bela. Prvých sedem ročníkov vychádzalo 4-krát ročne, od 8. ročníka vychádza 2-krát ročne (vždy na začiatku semestra).

Prílohu časopisu s názvom Informačné listy EDC nahrádza od akademického roka 2015/2016 nová rubrika s názvom Európske dokumentačné centrum informuje. Prináša informácie o činnosti, fonde a službách Európskeho dokumentačného centra, ako aj aktuálne správy a užitočné informácie z Európskej únie.