Elektronické zdroje

Zodpovedný pracovník: Mgr. Michaela Mikušková
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica, 1. poschodie, č. dv. 01
Telefón: 048 446 52 06, kl. 5206

 

Prístup k databázam je obmedzený na IP adresy Metropolitnej siete UMB, t.j. vyhľadávanie a prezeranie databáz je možné realizovať na počítačoch nachádzajúcich sa v objektoch UMB.

Vzdialený prístup z počítačov, ktoré nie sú zapojené do Metropolitnej siete UMB, je možný cez Virtual Private Network (VPN) prostredníctvom konfiguračného súboru LIBRARY-VPN. Postupujte podľa návodu na inštaláciu klienta OpenVPN a konfiguračného súboru pre vzdialený prístup, ktoré sú dostupné na portáli Moodle, alebo použite videonávod, ktorý nájdete v prílohe tento stránky (pod textom).

Vzdialený prístup je umožnený len používateľom univerzitnej knižnice s platnou registráciou.

Univerzitná knižnica UMB a jej používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.
 
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
 
Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.
 
EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Databázy ProQuest Entrepreneurship (v rámci databázy ProQuestCentral), ebrary - Business and Economics a Case Studies (v rámci databázy Emerald) sú financované z projektu "Podpora výučby študijných programov v cudzom jazyku", ktorý sa realizuje na Univerzite Mateja Bela v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

V prípade záujmu o školenie alebo inštruktáž na prácu s databázami individuálnou alebo skupinovou formou kontaktujte zodpovednú pracovníčku Univerzitnej knižnice.

Prílohy ku stránke: