print

Voľne prístupné e-zdroje

časopisy, databázy, encyklopédie, knihy, lexikóny, portály

ANTROPOLÓGIA, BIOLÓGIA

 • The Complete Work of Charles Darwin Online - najväčšia zbierka dokumentov Darwina a o Darwinovi. Obsahuje všetko, čo kedy Charles Darwin publikoval, jeho rukopisy a podrobný životopis.
 • Biology online - zdroj informácií o biológii určený pre všetkých, ktorí majú zaujem o túto vednú oblasť. Portál je rozdelený do 4 častí, ktoré sa odlišujú náhľadom a prístupom k biológii a všetkému, čo s ňou súvisí.
 • BioZone - adresár webových stránok od všeobecnej biológie cez bunkovú a rastlinnú biológiu, mikrobiológiu, evolúciu a genetiku až po vesmírnu biológiu a študentské projekty

GEOGRAFIA

 • Geografická bibliografie ČR - obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentov, pôvodně pre 20. storočie. V súvislosti s prácami na projekte TEMAP bol časový záber rozšírený k začiatkom kníhtlače (1450-). Typológia excerpovaných dokumentov je široká (vrátane sivej literatúry). K záznamom sú pripájané objekty (mapy, články, obálky periodík), URL adresy plných textov a odkazy na Google books.

CHÉMIA

HISTÓRIA

 • Forum Historiae - časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
 • AMDOCS: Documents for the Study of American History - plné texty dokumentov, ktoré mapujú históriu Spojených štátov amerických od roku 1000 po súčasnosť
 • EuroDOCS: Online sources for European History - vybrané prepisy, faksimile a preklady osvetľujúce kľúčové historické udalosti v krajinách západnej Európy (od stredoveku) v kontexte politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych dejín
 • Zaniknuté obce po roku 1945 - databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra.

HUDBA

 • Neue Mozart-Ausgabe - portál v rámci projektu spoločnosti Internationale Stiftung Mozarteum poskytuje prístup k zdigitalizovaným textovým dielam Wolfganga Amadea Mozarta s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti, pre osobnú potrebu a vzdelávacie účely. Textové dokumenty sú rozdelené do 10 tematických sekcií.
 • Classical Music Library - databáza hudobných nahrávok klasickej hudby, ktorá je priebežne doplňovaná. Obsahuje  niekoľko tisíc nahrávok, ktoré môžu používatelia neobmedzene počúvať cez Internet. Každá nahrávka je doplnená o bibliografické informácie. V databáze nájdeme nahrávky od stredovekej hudby až po dnešnú modernú hudbu, od chorálov k symfóniám, operám, atď. K jednotlivým dielam je k dispozícii väčší počet nahrávok rôznymi telesami, aby študenti mali možnosť porovnávať prevedenie.

FILOZOFIA, NÁBOŽENSTVO

JAZYKOVEDA, LITERATÚRA, UMENIE

 • ABZ.cz : slovník cudzích slov - online slovník cudzích slov v češtine
 • Jazykovedné časopisy vydavateľstva Blackwell - 11 titulov časopisov z oblasti aplikovanej lingvistiky, sociolingvistiky, vyučovania jazykov a umelej inteligencie (eng). 
 • Jazykový korektor slovenského jazyka - online verzia jaykového korektora slovenského jazyka
 • Slovenské slovníky - online verzia slovníkov z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Na webovej stránke nájdete viacero slovníkov a pravidiel slovenského jazyka, ktoré môžete prehľadávať jednotlivo, alebo súčasne - Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného sloveského jazyka A- G, Slovník súčasného slovenského jazyka H - L, Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník cuzdích slov (akademický), Synonymický slovník slovenčiny, Slovník slovenského jazyka.
 • Krátky slovník slovenského jazyka - online verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
 • Online slobodné slovníky - cieľom projektu je vytvoriť priestor pre on-line tvorbu slovníkov so slobodnou licenciou
 • ALO: Austrian Literature Online - digitálna knižnica rakúskych diel, ktorá obsahuje digitalizované dokumenty týkajúce sa dejín a kultúry Rakúska. Knižnica je neustále dopĺňaná
 • Books online - databáza literárnych diel, ktoré vyšli pred rokom 1923 v Spojených štátoch amerických a sú nádherne ilustrované. Cieľom projektu je predstaviť práve diela talentovaných, verejnosti málo známych ilustrátorov umeleckej literatúry
 • Česká čítanka - projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov
 • Digitálna Bibiana - informácie o literatúre a umení pre deti a mládež, predovšetkým vo väzbe na výsledky súťažných prehliadok a ďalších aktivít BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Kompletné údaje o ocenených autoroch a dielach na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajších knihách Slovenska, Najkrajších a najlepších detských knihách, Čestnej listine IBBY spolu s obrazovými ukážkami. Súčasťou databázy je aj Album slovenských ilustrátorov, kde je zatiaľ len niekoľko profilov autorov, ale ďalšie sa budú pridávať postupne. Na stránke sú aj kompletné pdf archívy časopisu Revue Bibiana, katalógov z Najkrajších kníh Slovenska a zborníkov zo sympózií BIB.
 • Lib.ru: Biblioteka Maksima Moškova - databáza literárnych a odborných textov, prekladov svetovej literatúry v ruskom jazyku
 • Ľudovít Štúr - portál venovaný životu a dielu Ľudovíta Štúra doplnený dokumentami a obrazovým materiálom
 • Project Gutenberg - projekt zameravajúci sa na digitalizovanie americkej kultúry, niektoré e-knihy sú voľne dostupné
 • Project Gutenberg Europe - je nasledovníkom filozofie amerického projektu Gutenberg. Zameriava sa však na digitalizovanie európskej kultúry v súlade s európskymi autorskými právami.
 • Project Gutenberg of Australia - zameriava sa na digitalizáciu austrálskej kultúry, jeho partnerom je americký Project Gutenberg
 • Project Runeberg - projekt vznikol v roku 1992 a zameriava sa na digitalizáciu škandinávskej klasickej literatúry. Diela sú neustále dopĺňané.
 • The Online Medieval and Classical Library - zbierka najvýznamnejších literárnych diel klasickej a stredovekej literatúry
 • Zlatý fond denníka SME - projekt denníka SME, Ústavy slovenskej literatúry SAV, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice. Zámerom je zdigitalizovať a cez internet sprístupniť najlepšie diela slovenskej literatúry s cieľom popularizovať slovenskú literárnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou.

KNIŽNIČNÁ a INFORMAČNÁ VEDA

 • Informačná a mediálna gramotnosť - portál na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a informačných kompetencií súvisicich s vyhľadávaním informácií, citovaním, plagiátorstvom a i.
 • Bulletin SAK - štvrťročník Slovenskej asociácie knižníc
 • Časopis Knižnica - revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum kniha a literárnych pamiatok
 • Ikaros - elektronický časopis o informačnej spoločnosti
 • ITlib. Informačné technológie a knižnice - vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov
 • Inflow - elektronický časopis vydávaný Kaminetem informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brne
 • Informace - spravodajca Knihovny AV ČR
 • Knihovna - knižničná revue  - prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva, správy z konferencií, seminárov a ďalších knihovníckych udalostí, informácie o úspešných prektoch českých a zahraničných knižníc a informuje o nových českých a zahraničných publikáciách z odboru
 • ProInflow - odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na oblasť informačných vied

MATEMATIKA

 • Česká digitálna matematická knižnica - portál vyvinutý a prevádzkovaný Matematickým ústavom AV ČR a ďalšími partnermi za účelom digitalizácie, uchovania a sprístupnenia najvýznamnejšej časti matematickej literatúry publikovanej na území ČR od 19. storočia po súčasnosť
 • Európska digitálna matematická knižnica - projekt, tkorý sa zameriava na online sprístupnenie európskej materatickej literatúry
 • Zentralblatt MATH - ZBMATH Online Database - databáza obsahujúca okolo 3 mil. záznamov s recenziami alebo abstraktami viac ako 3000 časopisov a zboníkov a 170 tis. kníh od roku 1826 po súčasnosť. Databázu rediguje Europska matematická spoločnosť, FIZ Karlsruhe a Heidelbergská akadémia vied. 

MULTIODBOROVÉ, VŠEOBECNÉ

 • Allgemeine/Neue Deutsche Biographie - patrí medzi najväčšie historicko-biografické slovníky. Zachytáva významné osobnosti nemeckej jazykovej oblasti zo sféry umenia a kultúry, vedy a medicíny, práva a politiky. Od roku 1875 do roku 1912 vydala historická komisia Bavorskej akadémie vied 56 zväzkov s vyše 26.500 článkami. Niektoré záznamy v elektronickej nemeckej biografii sú prepojené na zdigitalizovanú verziu lexikónu Všeobecná nemecká biografia - Allgemeine Deutsche Biographie.
 • Bentham Open - vydavateľstvo Bentham Open ponúka voľný prístup k viac ako 230 titulom vedeckých periodík, ktoré obsahovo pokrývajú všetky významnejšie disciplíny vedy, technológie a medicíny
 • Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov - portál poskytujúci profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakaláskych, magisterských či doktorandských prácach
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals - projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy, pričom kvalita databázy je neustále kontrolovaná. V súčasnosti sa v nej nachádza viacako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Počet článkov už prekročil 134 500. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku.
 • eAktovka - sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. Učiteľom portál eAktovka ponúka knižnicu odbornej literatúry s metodikami a odbornými publikáciami.
 • eLibrary Mětskej knihovny v Prahe - online knižnica elektronických kníh od velikánov českej literatúry Karla Hynka Máchy, Karla Čapka, Boženy Němcovej, prečítať si môžete aj české preklady Sherlocka Holmesa alebo viac ako 1000 kníh o hlavnom meste ČR
 • Európska únia - Európska únia od A po Z
 • Google Books - plnotextové vyhľadávanie v knihách. Nájdite si knihu, ktorá presne zodpovedá tomu, čo hľadáte, a objavte nové, ktoré vás zaujímajú.

Hľadať
Služba Vyhľadávanie kníh funguje rovnako ako vyhľadávanie na internete. Vyskúšajte si vyhľadávanie prostredníctvom služby Google – Vyhľadávanie kníh alebo služby Google.com. Keď nájdeme knihu s takým obsahom, v ktorom sa vyskytuje zhoda s vami hľadanými výrazmi, zobrazíme vám vo výsledkoch vyhľadávania odkaz.

Prezerať si knihy on-line
Ak sa na knihu nevzťahujú autorské práva, alebo ak nám jej vydavateľ dal príslušné povolenie, budete si môcť pozrieť náhľad knihy a v niektorých prípadoch dokonca celý text. Ak kniha nie je chránená autorskými právami (t.j. ak je "verejná"), môžete si stiahnuť jej kópiu vo formáte PDF.Prečítajte si viac o rôznych zobrazeniach.
Zistite viac – rýchlo 
Vytvorili sme referenčné strany každej knihy, takže môžete rýchlo nájsť všetky druhy súvisiacich informácií: recenzie, odkazy na internete, mapy a iné. Pozrite si príklad.
Kúpte si túto knihu...alebo si ju požičajte z knižnice.
Ak nájdete knihu, ktorá sa vám páči, kliknite na odkazy „Kúpiť túto knihu“ a „Požičať túto knihu“ a pozrite si, kde si ju môžete kúpiť alebo požičať.
Odkiaľ tieto knihy pochádzajú?
V súčasnosti používame dva spôsoby spojenia čitateľov s knihami: Program pre partnerov a Projekt Knižnica.
 • Google Scholar - umožňuje jednoduchým spôsobom vyhľadávať vedeckú literatúru. Z jedného miesta môžete vyhľadávať v mnohých disciplínach a zdrojoch: články revidované rovnocennými partnermi, tézy, knihy, abstrakty a články od akademických vydavateľov, odborných spoločností, predtlačových skladísk, univerzít a iných vedeckých organizácií. Pomáha určiť najrelevantnejší výskum vo svete vedeckého výskumu. služba Google Scholar sa snaží triediť články spôsobom, akým to robia výskumníci. Berie pritom do úvahy celý text autora, publikáciu, v ktorej bol uverejnený článok a počet citácii dokumentu v inej vedeckej literatúre. Najrelevantnejšie výsledky sa vždy zobrazia na prvej stránke.

Funkcie služby Google Scholar:

 • Vyhľadať rôzne zdroje z jedného vhodného miesta
 • Nájsť dokumenty, abstrakty a citácie
 • Nájsť celý článok prostredníctvom vašej knižnice alebo na webe
 • Ďalšie informácie o kľúčových dokumentoch v akejkoľvek oblasti výskumu
 • OECD iLibrary - online knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) obsahuje knihy, dokumenty a štatistiky tejto organizácie. Obsahuje tiež dokumenty publikované Medzinárodnou agentúrou pre energiu (IEA), Agentúrou pre jadrovú energiu (NEA), Development Centre, OECD PISA (Program pre medzinárodné hodnotenie študentov) a Medzinárodným fórom pre dopravu (ITF). Knihy a periodiká sú k dispozícii všetkým užívateľom čítať po kliknutí na ikonu READ.
 • Registry of Open Access Repositories (ROAR) - cieľom ROAR je podporovať rozvoj otvoreného prístupu poskytovaním aktuálnych informácií o raste a stave repozitárov po celom svete. Otvorený prístup k výsledkom výskumu maximalizuje výsledky výskumu a tým i jeho vplyv a robí výskum efektívnejším a produktívnejším. Register eviduje viac ako 1500 repozitárov s otvoreným prístupom k dokumentom uloženým v týchto repozitároch.
 • Scirus  - je špecializovaný vyhľadávací nástroj spoločnosti Elsevier, ktorý vyhľadáva vedecké informácie voľne dostupné na internete. Pokrýva vyše 480 miliónov webových stránok obsahujúcich odborné informácie z rôznych odborov vedy, techniky a medicíny. Ide napríklad o stránky univerzít, vedeckých a výskumných organizácií, stránky vedcov a konferencií a podobne. Scirus vyhľadá aj recenzované články z voľne dostupných odborných časopisov, preprinty, výskumné a technické správy, patenty z 5 najväčších patentových úradov a prehľadá rôzne repozitáre. Dokáže oddeliť informácie relevantné pre vedu a vzdelávanie od bežného webu. Ponúka jednoduché vyhľadávanie alebo požiadavku možno vyšpecifikovať cez rozšírené vyhľadávanie.
 • LibriVox - portál sprístupňujúci audionahrávky kníh v rozličných jazykoch. Ponúka aj možnosť rozširovania ponuky audiokníh nahraním vlastnej nahrávky a jej nekomerčným sprístupnením verejnosti.
 • LivRe! - portál prevádzkuje Centrum pre jadrové informácie zriadené brazílskym Národným úradom pre jadrovú energiu. Portál v troch jazykových verziách (portugalský, španielský, anglický) slúži na jednoduché vyhľadávanie a priamy prístup k voľne dostupným vedeckým časopisom, odborným magazínom, správam, zborníkom, bulletinom, newsletterom na internete. Podľa tematického zamerania nájdete tituly multidisciplinárne, z oblasti vied o životnom prostredí, biológie, medicíny a príbuzných odborov, poľnohospodárstva, exaktných náuk a vied o zemi, technických odborov, aplikovaných sociálnych vied, humanitných vied, lingvistiky, literatúry a umenia.
 • SpringerOpen - voľne dostupné časopisy a knihy vydavateľstva Springer publikované pomocou otvoreného prístupu (open access). Publikované práce sú chránené licenciami Creative Commons.

PEDAGOGIKA A VZDELÁVANIE

 • Lifelong Learning - internetový časopis o celoživotnom vzdelávaní
 • Modern Higher Education Review - medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorého cieľom je rozšíriť medzinárodnú integráciu vo výskume vo vysokoškolskom vzdelávaní a modelovať otvorené a informatívne interdisciplinárne fórum pre diskusiu o otázkach vysokoškolského vzdelávania
 • Open Educational e-Environment of Modern University - elektronický vedecký rezencovaný časopis vydávaný Borys Grinchenko Kiev University zameraný na aplikáciu informačných technológii vo vzdelávaní
 • Oświatologia - ukrajinsko-poľský vedecký časopis zameraný na všetky oblasti pedagogiky a vzdelávania (filozofia, kultúrne, ekonomické a právne aspekty)
 • SKHID: analityc and informative journal - ukrajinský časopis, ktorý zahŕňa filozofiu, históriu, náboženstvo, politiku, ekológiu, sociológiu, elitológiu, právo, kultúru a problémy, ktorým čelí mládež

PRÁVO A LEGISLATÍVA

 • Deutsches Rechtswörterbuch - online verzia slovníka staršej nemeckej (západogermánskej) právnickej terminológie
 • Elektronická zbierka zákonov - databáza obsahuje Zbierku zákonov SR od roku 2001, Obchodný vestník od roku 1996, ďalšie vestníky a právnu odbornú tlač
 • EurLex - bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia, legislatívne návrhy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. 
 • Sbírka zákonů - obsahuje rovnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR od roku 1945 po súčasnosť, zahŕňa teda i ČSR, ČSSR, ČSFR
 • Slov-Lex - právny a informačný portál obsahuje elektronickú zbierku zákonov a legislatívy SR, judikatúru SR, právne predpisy Európskej únie, okrem toho ponúka aj slovník slovenského práva
 • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna - obsahuje dokumenty českého a slovenského parlamentu. Podľa Dohody o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice Parlamentu České republiky a Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 3. júna 2002 bude knižnica vo svojej konečnej podobe obsahovať elektronickú formu úplných textov parlamentných tlačí (t.j. návrhov zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), tesnopiseckých správ (t.j. doslovných záznamov zo všetkých jednaní a hlasovaní) a ďalších parlamentárií od roku 1848 po súčasnosť. Základným cieľom je sprístupnenie všetkých dostupných pramenných materiálov k dejinám českého snemovníctva.

ŠTATISTIKA

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB