print

Európske dokumentačné centrum

EDC

 

Zodpovedný pracovník: Mgr. Martina Trégerová
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 5213, kl. 5213

 

Európska komisia spustila sieť Európskych dokumentačných centier v roku 1963 s cieľom podporiť štúdium a rozvíjať vzdelávanie i výskum v oblasti európskej integrácie na akademickej pôde. V roku 2005 sa všetky EDC stali súčasťou celoeurópskej siete EuropeDirect.

Európske dokumentačné centrum (EDC) na UMB je pracoviskom Univerzitnej knižnice UMB a bolo založené v roku 2002 dohodou medzi Európskou komisiou a Univerzitou Mateja Bela.

Na základe dohody dostáva EDC jeden exemplár takmer všetkých periodických a neperiodických publikácií v anglickom, a od mája 2004 aj v slovenskom jazyku, vydávaných oficiálnym vydavateľstvom Európskej únie Publications Office v Luxemburgu. Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela zabezpečuje všetky podmienky na prevádzku EDC s cieľom maximálneho využívania získaných informácií.

Poslaním EDC je podporovať výskum, výučbu, štúdium histórie a fungovania Európskej únie sprístupňovaním oficiálnych dokumentov a publikácií jednotlivých európskych inštitúcií, poskytovať informácie o aktivitách a politikách Únie. Svojou činnosťou slúži nielen študentom, vedecko-pedagogickým pracovníkom či výskumníkom na vysokých školách, ale aj širokej verejnosti či iným záujmovým skupinám.

EDC UK UMB spolupracuje i s ostatnými centrami ED v rámci jednotlivých regiónov Slovenska, ako i Európskymi dokumentačnými centrami v Bratislave a Košiciach. Viac informácií o činnosti siete ED, regionálnych centrách ED a EDC pracoviskách nájdete na: www.europe-direct.sk.

EDC UK UMB poskytuje širšie spektrum knižnično-informačných a poradenských služieb. Pravidlá pre sprístupňovanie dokumentov a poskytovanie služieb v Európskom dokumentačnom centre definuje Knižničný poriadok UMB.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB