print

Pracoviská knižnice

Riaditeľ

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Michaela Mikušková

riaditeľka

048-4465206 
kl. 5206

michaela.mikuskova@umb.sk

Sekretariát

Marcela Lalíková

asistentka riaditeľky

048-4465205
kl. 5205

marcela.lalikova@umb.sk

Hospodársko - prevádzkový referát

Mgr. Mária Doležalová

referentka

048-4465205 
kl. 5205

maria.dolezalova@umb.sk

Oddelenie akvizície a katalogizácie

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

PhDr. Danica Jurašková

vedúca oddelenia

048-4467467
kl. 7467

danica.juraskova@umb.sk

Referát akvizície kníh a špeciálnych dokumentov

PaedDr. Michaela Ondirová

referentka

048-4465210 
kl. 5210 
michaela.ondirova@umb.sk 

Viera Dolná

referentka

048-4467443
kl. 7443

viera.dolna@umb.sk

Referát katalogizácie

 Mgr. Ivana Takácsová

referentka 048-4467443 
kl. 7443
ivana.takacsova@umb.sk

Referát periodík

Mgr. Dáša Beňušová

referentka

048-4467443 
kl. 7443

dasa.benusova@umb.sk

Oddelenie ochrany fondov

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Zdenka Gondová

vedúca oddelenia

048-4465212 
kl. 5212

zdenka.gondova@umb.sk

Referát čiastkových knižníc

Jana Gazdaricová

referentka

048-4465211 
kl. 5211

jana.gazdaricova@umb.sk

Referát revízie a ochrany fondov

Renáta Putnoková

referentka

048-4465211 
kl. 5211

renata.putnokova@umb.sk

Oddelenie budovania databáz

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Lucia Nižníková

vedúca oddelenia

048-4465311 
kl. 5311

lucia.niznikova@umb.sk

Referát evidencie záverečných prác

Bc. Alena Cisárová

referentka

048-4465203 
kl. 5203

alena.cisarova@umb.sk

Referát evidencie publikačnej činnosti

Mgr. Darina Šípová

referentka

048-4465316 
kl. 5316

darina.sipova@umb.sk

Mgr. Jana Pastierová

referentka

048-4465316
kl. 5316

jana.pastierova@umb.sk

Mgr. Dana Mačudová, PhD.

referentka

048-4465203
kl. 5203

dana.macudova2@umb.sk

Referát evidencie citácií a projektov
Mgr. Martin Kubuš, PhD. referent 048-4465316
kl. 5316
martin.kubus2@umb.sk
Bc. Zuzana Melegová referent 048-4465203
kl. 5203
zuzana.melegova@umb.sk

Oddelenie výpožičných služieb

Meno a priezvisko

Funkcia - pracoviskoTelefón

E-mail

PhDr. Slávka Beracková

vedúca oddelenia

048-4465212 
kl. 5212

slavka.berackova@umb.sk

Referát absenčných výpožičiek

Viera Surovcová

referentka

048-4467441 
kl. 7441

viera.surovcova@umb.sk

Bc. Zuzana Šimová referentka 048-4467441 
kl. 7441
zuzana.simova@umb.sk

Referát MVS a MMVS

Renáta Grendárová referentka 048-4465211 
kl. 5211
renata.grendarova@umb.sk

Referát študovní

Andrea Stankovianska

Ekonomická študovňa

048-4462163 
kl. 2163

andrea.stankovianska@umb.sk

Janka Šípošová

Ekonomická študovňa

048-4462163 
kl. 2163

janka.siposova@umb.sk

Mgr. Eva Legíňová

Ekonomická študovňa
Samovzdelávacie stredisko
048-4466756
kl. 6756

eva.leginova@umb.sk

Mgr. Alica Darulová Právnická študovňa 048-4463220
kl. 3220
alica.darulova@umb.sk

Mgr. Dana Kubišová

Pedagogická študovňa

048-4464252 
kl. 4252

dana.kubisova@umb.sk

Mgr. Jana Takácsová

Pedagogická študovňa

048-4464252 
kl. 4252

jana.takacsova@umb.sk

Mgr. Gréta Kazimírová

Politologická študovňa

048-4461238 
kl. 1238

greta.kazimirova@umb.sk

Mgr. Erika Sanitrová

Politologická študovňa

048-4461238 
kl. 1238

erika.sanitrova@umb.sk

Mgr. Martina Trégerová

Európske dokumentačné centrum

048-4465213
kl. 5213

martina.tregerova@umb.sk

Oľga Petránová

Univerzálna študovňa

048-4465208 
kl. 5208
olga.petranova@umb.sk
 Mgr. Romana Kubušová Univerzálna študovňa 048-4465208 
kl. 5208
romana.kubusova@umb.sk

Oddelenie informačných služieb

Meno a priezvisko

Funkcia - pracovisko

Telefón

E-mail

Mgr. Michaela Mikušková

vedúca oddelenia

048-4465311 
kl. 5311

michaela.mikuskova@umb.sk

Referát rešeršných a referenčných služieb

Ing. Katarína Harmaniaková

referentka

048-4465208 
kl. 5208
katarina.harmaniakova@umb.sk

Referát informačných technológií

Miroslav Chladný

referent

048-4465214 
kl. 5214

miroslav.chladny@umb.sk

Ing. Janka Ridzoňová

referentka

048-4465214 
kl. 5214

janka.ridzonova@umb.sk

Referát edičný a propagačný

Mgr. Martina Trégerová

referentka

048-4465213 
kl. 5213

martina.tregerova@umb.sk

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB