print

Otvorený prístup

Otvorený prístup

 

Kontaktné osoby za UMB:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., Mgr. Michaela Mikušková

Zodpovední pracovníci Univerzitnej knižnice UMB:

Mgr. Michaela Mikušková, Mgr. Lucia Nižníková

 E-mailový kontakt: open.access@umb.sk
 Telefón: 048 446 5311, kl. 5311

 

Nová forma zviditeľnenia vedeckej práce

Myšlienka voľného prístupu (Open Access) je významným medzníkom vo vývoji, tvorbe a šírení znalostí. Predstavuje nový model vedeckého publikovania a vedeckej komunikácie digitálnej éry. Open Access znamená okamžitú on-line voľnú dostupnosť vedeckých výsledkov bez ďalších obmedzení použitia diela, ktoré sa zvyčajne stanovujú v zmluvách s vydavateľom. 

1. Východiská OA

2. Čo to je otvorený prístup

3. Prínosy otvoreného prístupu

4. Spôsoby a mechanizmy poskytovania otvoreného prístupu

5. Commons Creative Licences

6. Vývoj iniciatív otvoreného prístupu

7. Európska únia a Open Acess

8. Slovensko a Open Access

9. Open Access Day
prezentácie zo seminára k otvorenému prístupu konanéhodňa 24.10.2012 v UK UMB

 

1. Východiská OA

 • dlhodobá nespokojnosť so stúpajúcimi cenami predplatného vedeckých a odborných časopisov
 • stále narastajúci počet časopisov a finančná náročnosť udržania potrebného počtu titulov pre inštitúcie, čo začalo predstavovať finančný problém aj pre bohatšie knižnice, inštitúcie
 • náklady na vedeckú činnosť pochádzajú z veľkej časti z verejných zdrojov a zverejňovanie výsledkov má byť aj verejne prístupne pre všetkých
 • rozvoj globálnej elektronickej komunikácie, ktorá umožňuje efektívnejšiu, rýchlejšiu a bezplatnú výmenu vedeckých informácií
 • viac...

2. Čo to je otvorený prístup

Otvorený prístup je neobmedzený on-line prístup k vedeckej literatúre, najmä k časopiseckým článkom publikovaným v recenzovaných časopisoch, ale tiež k ďalším hodnotným informačným zdrojom. Prístup je zdarma, bez obmedzení copyrightom a licenciami. Umožňujú ho služby internetu a súhlas autorov alebo držiteľov copyrightu. Viac informácií...

3. Prínosy otvoreného prístupu

 • neobmedzená dostupnosť kvalitných vedeckých prác
 • rýchle zdieľanie nových poznatkov
 • účinná vedecká komunikácia
 • zviditeľnenie autorov a výsledkov ich vedeckej práce
 • väčšie využívanie a väčší ohlas publikácií
 • vyšší dopad publikácií - výstupov z projektov podporených verejnými zdrojmi
 • zviditeľnenie vedeckých výsledkov inštitúcie zvýšenie jej prestíže
 • viac...

4. Spôsoby a mechanizmy poskytovania otvoreného prístupu

a. OA archívy alebo repozitáre (tzv. zelená cesta, green open access) - otvorený neobmedzený on-line prístup k vedeckým a odborným informáciám zabezpečený prostredníctvom  autoarchivácie v otvorených inštitucionálnych alebo tematických repozitároch. Autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie.

 • Ištitucionálne repozitáre (IR) spravujú univerzity a veľké inštitúcie a môžu obsahovať najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, vrátane tzv. „sivej“ literatúry. IR sa tak môže stať výkladnou skriňou univerzity a jej výskumu. IR môžu technicky obsahovať aj voľne prístupné časopisy vydávané inštitúciou. Budovanie digitálnych repozitárov v akademickom prostredí si vyžaduje vyriešenie organizačných a právnych otázok, vytvorenie potrebnej infraštruktúry, určenie obsahu a spôsobu jeho vkladania a sprístupňovania používateľom. 
 • Predmetové repozitáre (PR) sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť. Ponúkajú vedcom a akademikom z určitého vedného odboru alebo skupiny príbuzných odborov publikovať ich práce. Nie sú obmedzené na výsledky práce len jednej inštitúcie.

Vo svetovom registri repozitárov s otvoreným prístupom Registry of Open Access Repositories (ROAR) je ich zaregistrovaných takmer 3 800. Existuje i adresár repozitárov Open Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) budovaný v rámci projektu SHERPA, ktorý obsahuje vyše 2 670 repozitárov z celého sveta a súborný katalóg digitálnych dokumentov OAIster, ktorý má vyše 30 mil. záznamov.

b. OA časopisy  (tzv. zlatá cesta, gold open access) - nepožadujú platby za prístup k článkom, ale umožňujú k nim online prístup pre všetkých, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu príspevkov a ich publikovaním. Zároveň umožňujú používateľom čítať, preberať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, prehľadávať alebo linkovať plné texty článkov. Rozlišujeme časopisy s úplne otvoreným prístupom, tzv. “hybridné“ časopisy a časopisy s voľným prístupom po nejakej dobe. Viac...

Adresár OA časopisov Directory of Open Access Journals (DOAJ) eviduje vyše 7 600 titulov voľne prístupných OA časopisov, z toho je 36 titulov slovenských časopisov. Adresár buduje Univerzitná knižnica Univerzity v Lunde vo Švédsku. Na webovej stránke adresára nájdu vydavatelia aj podmienky registrácie, procedúru prihlasovania a kritéria výberu časopisov do adresára.

5. Licencie Creative Commons

Creative Commons sú verejné licencie, ktoré dopĺňajú autorský zákon a umožňujú publikovať autorské diela tak, že má autor väčšie možnosti rozhodnúť o tom, ako sa s jeho dielom má nakladať. Môže umožniť dielo zdieľať a ďalej s ním pracovať, upravovať ho tak, že toto použitie je konzistentné s autorským zákonom. Ide pritom o tzv. otvorené licencie, ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych užívateľov diela, o ktorých autor v momente zverejnenia diela nemusí nič vedieť. Autor uzatvára zmluvu so všetkými, ktorí jeho dielo budú chcieť využiť a dáva im tak niektoré práva k dielu, zatiaľ čo iné si vyhradzuje.

Creative Commons (CC) je americká nezisková organizácia, ktorá si kladie za cieľ rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu. Organizácia Creative Commons bola založená v roku 2001. Prvá sada licencií CC bola zverejnená 16. decembra 2002. Má sieť viac ako 100 afiliácii po celom svete, o.i. aj Creative Commons Slovensko. Viac informácií...

6. Iiniciatívy na podporu otvoreného prístupu

Dôležité boli 3 tzv. BBB konferencie v Budapešti (2001), Bethesde (2003) a Berlíne (2003). Berlínsku deklaráciu - Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities podpísalo množstvo významných inštitúcií, jednotlivcov a univerzít (Humboldt University, Yale university atď.). K deklarácii sa prihlásili a zaviazali sa podporovať princípy OA aj inštitúcie v ČR: AV ČR, Grantová agentúra ČR a Masarykova univerzita v Brne – ako prvá vysoká škola v ČR. 

OA podporujú mnohé významné organizácie a inštitúcie ako UNESCO, IFLA, OECD, EC, EUA, LIBER atď.

7. Európska únia a Open Access

V decembri 2007 vydala Európska rada pre výskum (ERC) smernicu k Open Access (OA) a prijala stanovisko, ktorým odporučila, aby všetky recenzované výstupy z výskumu financovaného ERC boli deponované a dostupné vo vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou lehotou. V auguste 2008 Európska komisia vyhlásila Pilotný projekt OA ako súčasť 7. Rámcového programu EK pre výskum a vývoj. Prijímatelia grantov z prostriedkov 7. RP v 7 určených oblastiach výskumu majú povinnosť deponovať publikované výsledky svojho výskumu do inštitucionálnych alebo tematických repozitárov s otvoreným prístupom, a to 6 – 12 mesiacov od publikovania recenzovaných článkov klasickou cestou.

Projekt Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) si kladie za cieľ podporiť otvorený prístup v európskom meradle. Jeho praktickým výstupom by mal byť informačný portál s vyhľadávacím rozhraním, ktoré umožní vyhľadávanie publikovaných výsledkov projektov financovaných zo 7. Rámcového programu, uložených v zapojených inštitucionálnych a odborových repozitároch. Na stránkach projektu možno nájsť i množstvo praktických informácií a návodov na možnosti publikovania v otvorenom prístupe. Na podporu publikovania výsledkov výskumu financovaných zo 7. RP bol v apríli 2015 zahájený Gold Open Access Pilot, ktorého účelom je financovanie nákladov spojených s open access publikovaním v horizonte dvoch rokov od ukončenia projektu. Riešitelia projektu takto môžu získať financie na vydanie až troch výstupov projektu (vedecký článok, monografia, kapitola v monografii, zborník z konferencie).

Organizácia euroCRIS sa zamerniava na zlepšenie dostupnosti informácií o vede a budovaní siete CRIS (Current Research Information Systems) a vývoj dátového formátu CERIF (Common Research Information Format). Súčasťou siete CRIS je aj Slovensko. 

Ďalším projektom na podporu otvoreného prístupu je PASTEUR4OA. Jeho cieľom je vývoj a/alebo posilnenie OA politiky v jednotlivých krajinách a uľahčenie spolupráce členských krajín EÚ v tejto oblasti. Jeho cieľom je vytvorenie siete národných odborných centier, koordinárotov OA stratégií s ohľadom na odporúčania Európskej komisie a pravidlá Horizon 2020.

Na podporu publikovania vznikol aj e-learningový portál FOSTER. Tu vedeckí pracovníci, knihovníci, poskytovatelia dotácií na výskum tu nájdu množštvo výukových materiálov týkajúcich sa otvoreného prístupu, otvorených dát, OA politík, legislatívy a licenčných podmienok a pod.

8. Slovensko a Open Access

Dňa 1. marca 2017 vláda SR schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019. Tento akčný plán nadväzuje na predchádzajúce akčné plány, pričom téma otvorených vzdelávacích zdrojov a otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu sa objavuje v akčnom pláne v roku 2015. Akčný plán na roky 2016 – 2019 definuje celkovo 10 bodov v oblasti otvoreného prístupu k výsledkom výskumu a vývoja aj s termínmi plnenia a zodpovednými inštitúciami.

Jedným z nich je aj zriadenie Kontaktnej kancelárie pre OA, ktorá vznikla na pôde Centra vedecko-technických informácii SR v Bratislave (CVTI SR). Jej úlohou je metodicky koordinovať a odborne (podľa možností finančne) podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách. CVTI SR začiatkom októbra 2016 zriadilo pri Kontaktnej kancelárii pre OA stálu pracovnú skupinu pre Open Access, ktorej úlohou je pracovať a podieľať sa na strategických rozhodnutiach a aktivitách spojených s OA problematikou. Pracovná skupina pozostáva z pracovníkov z rôznych vedeckých a akademických knižníc, zástupcov ministerstiev a grantových agentúr, vrátane vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

V súvislosti so šírením OA politiky CVTI SR zorganizovalo, prípadne sa podieľalo na príprave niekoľkých zaujímavých podujatí:

Open Access na Slovensku podporuje aj Slovenská asociácia knižníc. V minulom roku zorganizovala seminár akademických knižníc "Elektronická komunikácia vo vede a akademické knižnice", ktorý sa zaoberal otázkami otvoreného prístupu. Príspevky zo seminára možno nájsť na webovej stránke asociácie.

V roku 2012 vydala Slovenská asociácia knižníc Výzvu Slovenskej asociácie knižníc na podporu Open Access

Národným referenčným centrom pre OA politiku sa stalo Centrum vedecko-technických informácií SR. To je zapojené aj do siete euroCRIS a buduje databázu SK CRIS, ktorá obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov.

9. Open Access Day
(prezentácie zo seminára k otvorenému prístupu konaného dňa 24. 10. 2012 v UK UMB)

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB