print

Licencie Creative Commons

Otvorený prístup

Internet umožňuje ideu univerzálneho prístupu k výskumu, vzdelaniu a kultúre, ale naše právne a sociálne systémy nie vždy dovoľujú, aby sa táto idea mohla realizovať. Copyright bol vytvorený dávno predtým ako sa objavil Internet a môže sťažovať legálne vykonávať akcie, ktoré v sieťovom prostredí považujem za samozrejmé: kopírovanie, vkladanie, editovanie zdroja a vystavenie ne webe. Štandardné nastavenie autorských práv vyžaduje, aby všetky tieto akcie mali explicitný súhlas vopred, či už ste umelec, učiteľ, vedec, knihovník, politik alebo len obyčajný používateľ. Aby sa dosiahla vízia univerzálneho prístupu, niekto potreboval poskytnúť voľnú, verejnú a štandardizovanú infraštruktúru, ktorá vytvára rovnováhu medzi realitou Internetu a realitou autorského práva. Tým niekým je Creative Commons. 

Creative Commons (CC) je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšírenie množstao autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu. Organizácia CC bola založená v roku 2001 Prvá sada licencií CC bola zverejnená 16. decembra 2002.

Víziou CC je realizácia úplného potenciálu Internetu - univerzálny prístup k výskumu a vzdelaniu, úplná participácia v kultúre ako pohonu novej éry rozvoja, rastu a produktivity.

Poslaním CC je rozvíjať, podporovať a zabezpečovať právnu a technickú infraštruktúru, ktorá maximalizuje digitálnu kreativitu, zdieľanie a inovácie.

CC ponúka škálu rôznych licenčných schém, ktoré umožňujú držiteľom autorských práv, ponúknuť niektoré práva na využívanie diela verejnosti, zatiaľ čo im iné práva ostávajú. Cieľom je zjednodušiť autorovi výber vyhovujúcej licencie, teda obmedziť ťažkosti, ktoré platné autorské zákony kladú na zdieľanie informácií. CC neútočí na vlastnícke práva. Akceptuje potrebu autorských práv, no žiada a navrhuje určité regulátory.

LICENCIE Creative Commons

Licencie CC logo

Creative Commons sú verejné licencie, ktoré dopĺňajú autorský zákon a umožňujú publikovať autorské diela tak, že má autor väčšie možnosti rozhodnúť o tom, ako sa s jeho dielom má nakladať. Môže umožniť dielo zdieľať a ďalej s ním pracovať, upravovať ho tak, že toto použitie je konzistentné s autorským zákonom. Ide pritom o tzv. otvorené licencie, ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych užívateľov diela, o ktorých autor v momente zverejnenia diela nemusí nič vedieť. Autor uzatvára zmluvu so všetkými, ktorí jeho dielo budú chcieť využiť a dáva im tak niektoré práva k dielu, zatiaľ čo iné si vyhradzuje.

Na webových stránkach Creative Commons si držiteľ autorských práv môže vybrať z rôznych voľných licencií, ktoré potom môže použiť pri zverejnení svojho diela na internete. Creative Commons poskytujú aj RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a vyhľadať takto licencované diela.

Licencie Creative Commons vznikajú kombináciou niekoľkých základných vlastností, ktoré popisujú, aké práva si chce držiteľ autorských práv podržať a akých sa chce vzdať. Existujú štyri základné vlastnosti:

Attributtion (skratka BY)
Licencia Attribution
umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora;

Noncommercial (skratka NC)
Licencia Noncommercial
umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely;

No Derivative Works (skratka ND)
Licencia No Derivative Works
umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela;

Share Alike (skratka SA)
Licencia Share Alike
umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.

Kombináciou týchto podmienok môže teoreticky vzniknúť šestnásť možných variantov, z nich je však päť nezmyselných (štyri z nich kombinujú klauzuly ND a SA, ktoré sa navzájom vylučujú, piata nepoužívaná kombinácia je zverejnenie ako voľné dielo). V poslednej dobe už licencie bez klauzuly BY nie sú na webových stránkach CC implicitne ponúknuté.

Creative Commons a Slovensko

Creative Commons ma sieť viac ako 100 afiliácii po celom svete, o.i. aj Creative Commons Slovensko

Na Slovensku sa snahy o zavedenie licencií Creative Commons a ich zosúladenie s platnou legislatívou objavili už v roku 2005. Prekážkou sú však minimálne dva problémy v autorskom zákone:

  1. zmluva o používaní diela musí byť oficiálne podpísaná príjemcom (informácia o podmienkach licencie alebo zakliknutie „OK“ na znak súhlasu na webovej stránke nestačí);
  2. podľa súčasných zákonov musí byť právna subjektivita príjemcu špecifikovaná v zmluve (zmluvu nemožno uzavrieť s „verejnosťou“).

Lokalizácia plného licenčného textu do národného jazyka je bežnou praxou v krajinách, kde autorskoprávna legislatíva používanie tejto a podobných licenčných schém uznáva.

Viac o Creative Commons licenciách a ich využívaní sa možno dozvedieť na webových stránkach Creative Commons.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB