print

Publikačná činnosť

Zodpovedný pracovník: Mgr. Lucia Nižníková
Spracovatelia: Mgr. Jana Eliašová, Mgr. Dana Mačudová, PhD., Mgr. Ivana Dvořáková
Adresa: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, č. dv. 08
Telefón: 048 446 53 16, kl. 5316

 

Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Od 1. januára 2013 je platná Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti  (opravené znenie Prílohy č. 1). Zabezpečuje jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej činnosti, vymedzuje predmet bibliografickej registrácie, definuje základné pravidlá a kategórie publikácií a umeleckej činnosti a ohlasov.

Databázy CREPČ a CREUČ sú verejne prístupné na internete.

  • Hodnotiteľská komisia - odborný hodnotiteľský orgán Ministerstva školstva, vedy a výskumu, ktoré sa vyjadruje na požiadanie certifikačného úradu (CVTI SR) k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podľa príloh Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012. Skladá sa z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria zástupcovia podnikateľskej sféry.
  • Odvolací proces - postup v prípade nesúhlasu s návrhom na preradenie do inej kategórie publikačnej činnosti

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB