print

Citácie

Normy platné pre citácie a bibliografické odkazy

Problematikou citovania a bibliografických odkazov sa zaoberá medzinárodný štandard ISO 690 a ISO 690-2. Do našej praxe boli tieto štandardy prebraté ako slovenská norma STN ISO 690 Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra z roku 1998 a podľa dohody s Českou republikou platí u nás aj ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části, ktorú preložili a prijali v Českej republike v roku 2000 (podľa dohody medzi Slovenskou a Českou republikou sa medzinárodné normy, ktoré preloží do slovenčiny alebo češtiny jedna republika, stávajú platnými aj v druhej republike).

Úplné texty týchto noriem nie sú voľne dostupné, je možné ich zakúpiť napr. od Slovenského ústavu technickej normalizácie (norma STN ISO 690, norma STN ISO 690-2) alebo priamo od Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO).

K dispozícii je však viac prehľadov noriem napr. HARČARUFKA, Rastislav - HARČARUFKOVÁ, Katarína: Prehľad normy STN ISO 690 a STN ISO 690-2 a rôznych odporúčaní napr. Výber odporúčaní pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru podľa (ISO 690 a ISO 690-2)

Základná terminológia

  • Bibliografický odkaz je štandardizovaný popis citovaného dokumentu. Musí jasne identifikovať dokument a obsahovať predpísané časti popisu;
  • Citácia alebo citovanie (angl. citation) je skrátené označenie citovaného zdroja (dokumentu) v texte práce podľa niektorej metódy odporučenej normou STN ISO 690. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov. Citácia slúži aj na spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o citovanom dokumente umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane textu, pozri aj ohlas;
  • Citát (angl. quotation) je text, doslovne prevzatý z nejakého dokumentu, informačného zdroja. Píše sa v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, oddeľuje sa od ostatného textu a odsadí sa od ľavého okraja;
  • Citovaný dokument je ten, z ktorého niečo preberáme. Je to dokument, ktorý je zdrojom informácii pre nás. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, osobná komunikácia (rozhovor), elektronická správa (e-mail), CD-ROM, elektronický časopis alebo zborník, www stránka a pod.;
  • Citujúci dokument je práca (publikácia), ktorú píšeme (monografia, článok, stať v zborníku, diplomová práca a pod.) a kde použijeme niečo z inej (citovanej) práce;
  • Ohlas - vedecké a odborné práce citované v iných prácach nazývame aj ohlasy. Ohlas vyjadruje záujem určitej odbornej alebo vedeckej komunity o citované práce a nepriamo aj kvalitu a dôležitosť týchto prác pre daný odbor. Počet citácií je dôležitý pri hodnotení a akreditácii jednotlivých vedcov, odborných a vedeckých pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a ich pracovísk (výskumných a vedeckých a ústavov, vysokých škôl a pod.);
  • Skrátený bibliografický odkaz v poznámke pod čiarou nie je povinný, ale jeho používanie sa odporúča. Slúži čitateľovi na ľahkú orientáciu v texte a v zdrojoch bez toho, aby musel hľadať v zozname bibliografických odkazov, ktorý je na konci dokumentu, alebo kapitoly. V skrátenom odkaze je možné skrátiť osobné meno, vypúšťa sa miesto vydania a vydavateľ a ak je názov dlhý, tiež sa môže skrátiť;
  • Zoznam bibliografických odkazov je súpis bibliografických odkazov usporiadaný abecedne alebo podľa poradových čísel ich citovania.

Z čoho sa skladá bibliografický odkaz, ktoré prvky sú povinné a nepovinné, schémy a príklady bibliografických odkazov, techniky citovania a spôsob, akým sa tvoria zoznamy bibliografických odkazov nájdete v tomto dokumente.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB