print

Elektronické podklady

Univerzitná knižnica buduje od roku 2015 elektronický archív podkladov publikačnej činnosti, preto žiada používateľov, aby uprednostnili odovzdávanie podkladov vo formáte pdf pred tlačenými fotokópiami. Elektronické podklady je možné odovzdávať dvomi spôsobmi:

 1. pripojiť ako prílohu k záznamu odoslanému prostredníctvom elektronických formulárov na nahlasovanie publikačnej činnosti
 2. odoslať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy pracovníčok Referátu evidencie publikačnej činnosti
            Mgr. Jana Eliašová jana.eliasova@umb.sk
            Mgr. Dana Mačudová, PhD. dana.macudova2@umb.sk

Do e-mailu je potrebné uviesť kategóriu publikačnej činnosti a v prípade spoluautorstva percentuálny podiel všetkých autorov.

Pri odovzdávaní podkladov elektronickou formou:

 1. je potrebné dbať na to, aby bol podklad kompletný, v opačnom prípade bude autor požiadaný o jeho doplnenie. Ide najmä o podklady ku kategóriám AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABC, ktoré sa ukladajú aj do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti,
 2. podklad v pdf formáte musí byť
        - originálnou verziou od vydavateľa alebo
        - fotokópiou (skenom) z originálneho dokumentu

  Dokument vo worde, ktorý neprešiel redakčnou úpravou u vydavateľa, sa nepovažuje za riadny podklad.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB