print

Elektronické podklady

Od vykazovacieho obdobia 2015 pripravila Univerzitná knižnica pre používateľov možnosť odovzdávať podklady aj elektronicky – vo formáte pdf. Elektronické podklady (pdf súbory) je možné odovzdávať dvomi spôsobmi:

  1. pripojiť ako prílohu k záznamu odoslanému prostredníctvom elektronických formulárov na nahlasovanie publikačnej činnosti. Postup je uvedený v manuáli.
  2. odoslať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy zodpovedných pracovníčok (Mgr. Darina Šípová darina.sipova@umb.sk, Mgr. Jana Pastierová jana.pastierova@umb.sk, Mgr. Dana Mačudová, PhD. dana.macudova2@umb.sk). Do e-mailu je potrebné uviesť kategóriu publikačnej činnosti a v prípade spoluautorstva percentuálny podiel všetkých autorov.

 Pri odovzdávaní podkladov elektronickou formou je dôležité:

  1. dbať na to, aby bol podklad kompletný, v opačnom prípade bude autor požiadaný o jeho doplnenie. Ide najmä o podklady ku kategóriám AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABC, ktoré sa odosielajú na kontrolu do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti,
  2. podklad v pdf formáte musí byť fotokópiou (skenom) z originálneho dokumentu (!). Len v prípade dokumentov, ktoré vznikli na pôde UMB (edičná činnosť), autori odovzdávajú originálny dokument v elektronickej forme.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB