print

Legislatíva

k evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačných aktivít vedeckých a pedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platnej od 1. januára 2013 a internej smernice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

- Oznámenie o redakčnej chybe

Smernica č. 13/2008-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

Interné smernice UMB:

Smernica č. 2/2013 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UMB

Metodický pokyn č. 3/2012 k bibliografickej registrácii publikačnej činnosti a ohlasov pre externých uchádzačov o vedecko-pedagogický titul na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pokyny k odovzdávaniu podkladov k publikačnej činnosti a ohlasov externých doktorandov UMB

Ďalšie dokumenty:

Povinné údaje, ktoré musia obsahovať tlačené podklady odovzdané za účelom spracovania do databázy publikačnej činnosti (v prípade nekompletnosti podkladov ich univerzitná knižnica vráti autorovi na doplnenie).

Skupiny kategórií publikačnej činnosti pre rozpis dotácie MŠVVaŠ SR (do roku 2014)

Skupiny kategórií publikačnej činnosti pre rozpis dotácie MŠVVaŠ SR od roku 2015

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017

Kódy pracovísk UMB

Základná terminológia - bibliografické odkazy, citácie

Pravidlá pre tvorbu bibliografických odkazov a citácií

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB