print

Ohlasy

na publikačnú činnosť
Spracovatelia: Mgr. Martin Kubuš, PhD.
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica, č. dv. 08
Telefón: 048 446 53 16, kl. 5316 alebo 048 446 52 03, kl. 5203

 

Evidenciu ohlasov na publikačnú činnosť upravuje legislatíva.

Podklady potrebné pre evidenciu ohlasov:

Tlačený podklad, resp. fotokópia popisných údajov zdrojového dokumentu a strana, kde sa ohlas nachádza. Podklady sa po spracovaní do databázy publikačnej činnosti zakladajú do archívu ohlasov UK UMB:

  • Citácia v monografii - titulný list, obsah, tiráž citujúceho dokumentu, strana, na ktorej je citácia uvedená a zoznam bibliografických odkazov.
  • Citácia v článku v časopise / príspevku v zborníku - titulný list, obsah, tiráž citujúceho dokumentu, prvá strana s názvom citujúceho článku / príspevku a menom citujúceho autora, strana, na ktorej je citácia uvedená a zoznam bibliografických odkazov.
  • Citácia vo Web of Science Core Collection / Scopus - vytlačená príslušná strana z databázy, kde sa nachádzajú príslušné údaje o citovanom a citujúcom článku.

Pri každom podklade je potrebné farebne zvýrazniť citovaného autora a na úvodnú stranu podkladu uviesť kód kategórie ohlasu v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR 456/2012.

Výstupy z databázy publikačnej činnosti a ohlasov (Manuál na tvorbu výstupov)

Od 1. januára 2013 Univerzitná knižnica vyhľadáva ohlasy na publikačnú činnosť pracovníkov UMB vo vybraných tituloch časopisov - Zoznam excerpovaných časopisov.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB