RSS RSS print


Cenník poplatkov a služieb Univerzitnej knižnice UMB

Príloha č. 2
Knižničného poriadku UMB 

  Kategória používateľa

Poplatok (€)

Poplatok za registráciu používateľa A, AB, B, C, D, V 5,00
Poplatok za registráciu používateľa - používateľ so špecifickými potrebami A, AB, B, C, D, V zdarma
Prolongácia preukazu používateľa A, AB, B, C, D, V 3,00
Jednorázový poplatok za služby pre neregistrovaného používateľa - 1,00

 

Sankčné poplatky za porušenie Knižničného poriadku UMB

 

Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa (z dôvodu straty alebo poškodenia preukazu) A, AB, B, C, D, V 2,00
Poškodenie brožovanej publikácie A, AB, B, C, D, V 4,00
Poškodenie publikácie v pevnej väzbe A, AB, B, C, D, V 5,00
Náhrada strateného dokumentu - podľa Prílohy č. 3 Knižničného poriadku UMB. 

 

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)

 

Prekročenie výpožičnej lehoty za každý deň omeškania A, AB, B, C, D, V 0,20
Riaditeľská upomienka (90 pracovných dní od ukončenia výpožičnej lehoty) A, AB, B, C, D, V 7,00
Pri zaslaní riaditeľskej upomienky je používateľ povinný zaplatiť súčasne aj poplatky za prekročenie výpožičnej letohy podľa počtu dní omeškania.
Predžalobná upomienka (120 pracovných dní od ukončenia výpožičnej lehoty) A, AB, B, C, D, V 10,00
Pri zaslaní predžalobnej upomienky je používateľ povinný zaplatiť aj poplatky za riaditeľskú upomienku a prekročenia výpožičnej lehoty podľa počtu dní omeškania.

 

Ostatné sankčné poplatky

 

Strata alebo poškodenie obalu požičaného dokumentu A, AB, B, C, D, V 2,00
Strata alebo poškodenie didaktickej pomôcky - vo výške obstarávacej ceny didaktickej pomôcky - podľa Prílohy č. 6 Knižničného poriadku UMB.
Strata alebo poškodenie ochrannej tašky didaktickej pomôcky A, AB, B, C, D, V 2,00
Poškodenie dokumentu historického knižničného fondu - v plnej výške fakturovaných nákladov za reštaurovanie dokumentu - podľa Prílohy č. 5 Knižničného poriadku UMB.
Zničenie etikety čiarového kódu, signatúry alebo ochranej nálepky A, AB, B, C, D, V 1,50
Strata alebo poškodenie kľúča z odkladacej skrinky A, AB, B, C, D, V 3,00
Nevyzdvihnutie žiadaného dokumentu (neplatí pre dokumenty žiadané prostredníctvom MVS a MMVS) A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Vrátenie vypožičaných dokumentov do inej knižnice A, AB, B, C, D, V 1,00/1 dok.

 

Manipulačné poplatky

 

Manipulačný poplatok pri strate dokumentu a didaktickej pomôcky A, AB, B, C, D, V 6,00

 

Poplatky za nadštandardné služby

 

Žiadanky a rezervácie dokumentov telefonicky, e-mailom, poštou A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Predlžovanie (prolongácia) výpožičnej lehoty, žiadaniek a rezervácií telefonicky, e-mailom, poštou A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Spracovanie publikačnej činnosti pre externých uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie - 200,00
Spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnanca z predchádzajúcich pracovísk A 200,00

 

Medziknižničná výpožičná služba

 

Poplatky za medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) A, AB, B, C, D, V zdarma
Poplatky za medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) - v plnej výške fakturovanej dodávateľským subjektom - podľa Prílohy č. 4 Knižničného poriadku UMB.
Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvom MVS (za každý deň a dokument) A, AB, B, C, D, V 0,20
Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvoom MMVS (za každý deň a dokument) A, AB, B, C, D, V 0,20
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvom MMVS o 3 dni a viac A, AB, B, C, D, V 2,00

 

Rešeršné služby

 

Rešerš jednorázová A, AB zdarma
Rešerš jednorázová (do 30 záznamov) B, C, D, V 5,00
Rešerš jednorázová (nad 30 záznamov) B, C, D, V 7,00
Rešerš jednorázová neregistrovaný 8,00
Príplatok za expresné vypracovanie rešerše (do 2 pracovných dní) A, AB, B, C, D, V, neregistrovaný 5,00
Rešerš priebežná (celoročné spracovanie jedného profilu) A, AB zdarma
Sankčná pokuta za nevyzdvihnutie vypracovanej rešerše B, C, D, V 5,00
Vytlačenie rešerše sa účtuje zvlásť, pozri Ostatné služby.

 

Reprografické služby (len z fondu UK UMB)

 

Formát A4, A5 - jednostranne

Formát A4, A5 - obojstranne

A, AB, B, C, D, V

0,05


0,10

Formát A3 - jednostranne

Formát A3 - obojstranne

A, AB, B, C, D, V

0,10


0,15

 

Ostatné služby

 

Čiernobiela tlač A4 - jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,10
Čiernobiela tlač A4 - obojstranne A, AB, B, C, D, V 0,15
Čiernobiela tlač A3 - jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,15
Čiernobiela tlač A3 - obojstranne A, AB, B, C, D, V 0,20
Farebná tlač A4 - jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,30
Farebná tlač A4 - obojstranne A, AB, B, C, D, V 1,00
Farebná tlač A3 - jednostranne A, AB, B, C, D, V 1,00
Farebná tlač A3 - obojstranne A, AB, B, C, D, V 2,00

Skenovanie

A, AB, B, C, D, V 0,10

Viazanie seminárnych prác

A, AB, B, C, D, V 1,30

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB