RSS RSS print

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Zodpovedný pracovník: Oľga Petránová
Adresa: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 08, kl. 5208

 

V súlade so Zásadami poskytovania MVS zabezpečuje univerzitná knižnica pre pracovníkov a študentov UMB medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) zo slovenských a zahraničných knižníc.

O medziknižničnú výpožičnú službu môže používateľ požiadať, ak potrebuje dokument, ktorý UK UMB nemá vo svojom fonde.

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice v SR, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia (MMVS).

Univerzitná knižnica rovnako poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) zo svojho fondu pre ostatné slovenské knižnice.

Objednávanie dokumentov:

Predpokladom úspešného vybavenia objednávky je presné uvedenie údajov o žiadanom dokumente.

MVS zo slovenských knižníc poskytuje UK UMB bezplatne. UK UMB si účtuje len poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB.

Pri kladne vybavených výpožičkách zo zahraničia (MMVS) je používateľ povinný uhradiť poplatky spojené s nákladmi pri sprostredkovaní výpožičky podľa platného Cenníka MMVS.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB