RSS RSS print

Prideľovanie ISBN

Zodpovedný pracovník: Renáta Grendárová
Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 11, kl. 5211

 

ISBN  - International Standard Book Number

Univerzitná knižnica UMB prideľuje štandardné čísla ISBN len žiadateľom z Univerzity Mateja Bela – pre neperiodické publikácie vydávané v rámci edičnej činnosti UMB.

Postup pri žiadosti o pridelenie ISBN:

  • preveriť, či je publikácia zahrnutá do edičného plánu fakulty/pracoviska alebo bude vydaná mimo edičného plánu so súhlasom edičnej rady;
  • prostredníctvom referentky pre edičnú činnosť na fakulte vyplniť a vytlačiť ISBN formulár Žiadosť o pridelenie ISBN;
  • súhlas s vydaním publikácie potvrdí svojím podpisom prodekan zodpovedný pre edičnú činnosť;
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie ISBN zaslať zodpovednému pracovníkovi na adresu: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica;
  • zodpovedný pracovník UK UMB žiadosť zaeviduje a pridelí ISBN.

Pridelené číslo ISBN sa uvedie v publikácii na troch miestach v tvare:

ISBN XXX-XX-XXXX-XXX-X

  • na rube titulného listu
  • na konci tiráže
  • na zadnom obale publikácie

Pridelené čísla ISBN sa priebežne nahlasujú do Národnej agentúry ISBN SR. Tieto informácie sa tak stávajú súčasťou Zoznamu nahlásených kníh do NA ISBN, ktoré sa pravidelne uverejňujú na domovskej stránke Slovenskej národnej knižnice v rubrike Služby vydavateľom (ISBN).

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB