RSS RSS print

Rešeršné služby

Zodpovedný pracovník: Ing. Katarína Harmaniaková
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 08, kl. 5208

 

Objednávanie rešerší:

Rešeršné služby poskytujeme v súlade s Knižničným poriadkom UMB, článok 17.

Vedeckovýskumným, pedagogickým pracovníkom a interným doktorandom sú rešeršné služby (s výnimkou expresného vypracovania) poskytované zdarma. Ostatným používateľom UK UMB sa rešeršné služby poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka poplatkov a služieb UK UMB.

Postup ako pracovať s vypracovanou rešeršou.

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB