Univerzitná knižnica UMB

Ekonomická študovňa

Zodpovedný pracovník: Andrea Stankovianska, Janka Šípošová
Počet študijných miest: 40
Druh výpožičky: absenčne aj prezenčne 

Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby:

 • absenčné výpožičky
 • prezenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

 Rozsah fondu:

 • 32 292 knižných dokumentov
 • 37 titulov periodík (vedecké a odborné časopisy, denná tlač, týždenníky, mesačníky)

 Fond študovne obsahuje:

 • encyklopédie
 • výkladové a jazykové slovníky
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z odborov: cestovný ruch, ekonómia, financie, dane, účtovníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, manažment, marketing, obchod, podnikanie, psychológia, sociológia, politológia, právo, riadenie ľudských zdrojov, služby, verejná ekonómia, verejná správa, životné prostredie
 • vedecké a odborné periodiká

Technické vybavenie študovne:

 • 6 počítačov pre používateľov s prípojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie)
 • wifi
 • čierno-biela tlačiareň do formátu A4
 • čierno-biele kopírovacie zariadenie do formátu A3

Univerzitná knižnica UMB