Pedagogická študovňa

Zodpovedný pracovník: Mgr. Dana KubišováMgr. Jana Takácsová
Počet študijných miest: 60
Druh výpožičky: prezenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby:

 • prezenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

Rozsah fondu:

 • 6 589 knižných dokumentov
 • 39 titulov časopisov
 • 125 didaktických hier a pomôcok

Fond študovne obsahuje:

 • výkladové a jazykové slovníky
 • encyklopédie
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z pedagogiky, psychológie, jazykovedy, literatúry, literárnej vedy, teórie prekladu, vlastivedy, prírodovedy, matematiky, informatiky, výtvarného a hudobného umenia, telesnej výchovy a pod.
 • učebnice pre základné a stredné školy
 • cudzojazyčnú literatúru
 • didaktické hry a pomôcky Centra pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS

Technické vybavenie študovne:

 • 9 počítačov pre používateľov s pripojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie)
 • 2 čierno-biele tlačiarne do formátu A4
 • čierno-biele kopírovacie zariadenie do formátu A3
 • wifi