print

Univerzitná knižnica od A po Z

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A

absenčná výpožička
vypožičanie dokumentu mimo priestorov knižnice na stanovené časové obdobie. Absenčné výpožičky poskytuje Referát absenčných výpožičiek, Ekonomická študovňa a Politologická študovňa.

abstrakt
stručný výťah z obsahu článku, kapitoly alebo knihy, zachytávajúci podstatné údaje s presným udaním prameňa; stručný referát; stručná odborná informácia

Advanced Rapid Library - ARL
je knižnično - informačný systém určený pre správu a administráciu rôznych zbierok a katalógov v sieťovom prostredí. Umožňuje spracovávať nielen bibliografické informácie, ale podporuje aj prácu s multimédiami a plnotextovými dokumentmi. Jednotlivé funkcie systému sú usporiadané do logických celkov, ktoré tvoria jeho základné moduly. Univerzitná knižnica UMB využíva tento systém od roku 2004. Postupne zaviedla do činnosti moduly Katalóg a autority, Akvizícia, Seriály, Výpožičky, EPCA, IPAC.

akademická knižnica
špecializovaná knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty s cieľom informačného a dokumentového zabezpečenia vyučovacieho a vedecko-výskumného procesu vysokej školy. Poskytuje služby vedecko-pedagogickým a riadiacim pracovníkom vysokej školy, jej poslucháčom, prípadne širšej odbornej verejnosti. Profilácia jej knižničných fondov zodpovedá špecializácii vysokej školy.

akvizícia
získavanie dokumentov do fondu knižnice, doplňovanie knižničného fondu

autorský hárok
36 tisíc tlačových znakov (20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov, započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné, rozdeľovacie znamienka a medzislovné medzery), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2300 cm2.

B

bakalárska práca
záverečná práca vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Overuje sa ňou zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia. Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej záverečnej skúšky. Bakalárske práce obhájené na UMB sú od roku 2004 spracované v databáze záverečných a kvalifikačných prác.

báza dát, pozri databáza

bibliografický odkaz, pozri aj citácia
štandardizovaný popis citovaného dokumentu, ktorý musí jasne identifikovať dokument a obsahovať predpísané časti popisu

Bibliotheca Universitatis
časopis, ktorý vydáva Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici s cieľom osloviť prostredníctvom vlastného periodika používateľov knižnice a nadviazať vzájomnú komunikáciu so študentami a vedecko-pedagogickými pracovníkmi UMB

C

cenník služieb
cenník za služby poskytované v Univerzitnej knižnici UMB

citácia
forma skráteného odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri textu, alebo pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly, príp. na samom konci textu

Č

časopisy, pozri periodiká        

čiastkové knižnice
knižnice, zriadené na jednotlivých katedrách a pracoviskách Univerzity Mateja Bela

číslo preukazu
je potrebné uvádzať pri prihlásení do konta používateľa. Na preukaze používateľa sa nachádza pod čiarovým kódom. Pri prihlasovaní je potrebné uvádzať celé číslo. Na študentskej karte  je to číslo čipu, resp. číslo uvedené pod fotografiou. Na karte zamestnanca je to číslo pod fotografiou. Ak sa začína jednou alebo viacerými nulami, netreba ich uvádzať.

D

databáza
množina rýchlo dostupných štruktúrovaných dát/informácií. Informácie tvoria určitý celok z hľadiska tematiky alebo druhu uložených záznamov. Podľa štruktúry možno databázy rozdeliť na a) bibliografické, b) faktografické, c) plnotextové. Z hľadiska prístupu knižnica rozoznáva licencované databázy a voľne prístupné elektronické zdroje. Prístup k licencovaným databázam je len z počítačov v rámci Metropolitnej siete UMB a cez vzdialený prístup.

deskriptor
lexikálna jednotka tezauru, ktorá sa používa pri spracovaní a vyhľadávaní informácií (indexačný termín, kľúčové slovo)

deziderátum
dokument, ktorý knižnica vybrala ako vhodný a želateľný pre svoj fond, vedie ho v kartotéke deziderát a usiluje sa ho v procese doplňovania fondu zaobstarať

diplomová práca
záverečná práca vysokoškolského štúdia druhého stupňa. Overuje sa ňou zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia základných štandardných metód, úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas a štúdia. Preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce z formálneho a obsahového hľadiska. Diplomové práce obhájené na UMB  sú od roku 2004 spracované v databáze záverečných a kvalifikačných prác.

dizertačná práca
záverečná práca vysokoškolského štúdia tretieho stupňa. Má charakter kvalifikačnej vedeckej práce, v ktorej doktorand na základe priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód, preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu a vývoja, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť, na riešenie teoretických a praktických problémov vedného odboru. Dizertačné práce obhájené na UMB sú od roku 2004 spracované v databáze záverečných a kvalifikačných prác.

E

EDC - Európske dokumentačné centrum

elektronická kniha - e-kniha
najčastejšie sa používa pre označenie digitálneho ekvivalentu tlačenej knihy. Je to súbor v určitom digitálnom formáte, ktorý okrem samotného textu knihy obsahuje aj ďalšie pridané údaje, tzv. metadáta. Je určená pre čítanie v špeciálnych čítacích zariadeniach (čítačka, tablet, inteligentné telefóny, notebook a pod.).

elektronická žiadanka
webový formulár, ktorý slúži na objednanie dostupného dokumentu alebo služby 

elektronický dokument
dokument, ktorý sa od tlačených typov dokumentov odlišuje nie obsahovými, ale formálnymi vlastnosťami, najmä digitálnym spôsobom záznamu informácií a z neho vyplývajúcou väčšou nezávislosťou obsahu dokumentu. Digitálne vloženie informácie umožňuje operatívnejšie individuálne metódy práce s informáciami (vyhľadávanie, zmeny).

elektronické zdroje - e-zdroje
elektronické informačné zdroje 

EPCA
zaužívaná skratka pre evidenciu publikačnej činnosti, ktorá predstavuje zber, spracovanie a archivovanie publikácií pracovníkov univerzity, pozri aj publikačná činnosť

EUCA
zaužívaná skratka pre evidenciu umeleckej činnosti, ktorej predmetom registrácie sú verejne prístupné umelecké diela, umelecké výkony a ohlasy na tieto diela alebo výkony pracovníkov univerzity - umelecká činnosť

Európske dokumentačné centrum

evidencia publikačnej činnosti
bibliografická registrácia publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy

evidencia umeleckej činnosti
bibliografická registrácia umeleckej činnosti vysokoškolských učiteľov a doktorandov vysokej školy

exlibris
knižná značka, označenie majiteľa. Môže mať rukopisnú podobu, ale najčastejšie sa vyskytuje vo forme malých grafických listov s menom majiteľa, ktoré sa vlepujú na vnútornú stranu prednej dosky knihy

F

faktografická informácia
informácia predstavujúca konkrétne údaje, fakty

H

habilitačná práca
kvalifkačná práca, ktorá je jednou z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce. Habilitačné práce sa evidujú v databáze publikačnej činnosti.

Hirschov index (h-index)
ukazovateľ na výpočet kvality a dopadu vedeckých publikácií jednotlivých vedecko-výskumných pracovníkov. Ukazovateľ vychádza zo zoznamu publikácií a článkov autora (H), zoradených od najcitovanejších po menej citované, ktoré majú H alebo viac citácií. Číslo H teda označuje počet článkov, ktoré majú citačný index rovný či vyšší H, napr. v poradí 8. najcitovanejší článok autora má 15 citácií a v poradí 9. článok má 7 citácií, tak pre daného vedca je Hirschov index h=8.

heslo
slúži na prihlasovanie sa do konta používateľa. Študenti denného a externého štúdia používajú heslo ako do študentského emailu.

I

informačná gramotnosť
Pri definovaní informačnej gramotnosti sa zväčša vychádza z pojmu funkčná gramotnosť, ktorá sa chápe ako schopnosť aktívne participovať na svete informácií. Funkčná gramotnosť zahrňuje literárnu gramotnosť, t. j. schopnosť nájsť informácie v texte a porozumieť im, dokumentovú gramotnosť, t. j. schopnosť vyhľadávať a využívať konkrétne informačné zdroje, numerickú gramotnosť, jazykovú gramotnosť, mediálnu gramotnosť.
Informačná gramotnosť v súčasnom chápaní predstavuje súhrn kompetencií funkčnej gramotnosti a ICT gramotnosti a predstavuje nevyhnutné kompetencie jedinca pre prežitie v prostredí informačnej spoločnosti. Zahŕňa znalosti, zručnosti a porozumenie potrebné pre primerané, bezpečné a produktívne používanie IKT v procese učenia sa a poznávania, v zamestnaní a v každodennom živote. Prejavuje sa schopnosťami efektívne používať informačné zdroje a informačné nástroje na analýzu, spracovanie a komunikáciu informácií.
Jedným z nástrojov na zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl je systematické informačné vzdelávanie.

Impakt faktor (IF) 
ukazovateľ priemernej citovanosti časopisov. Ide o číselné vyjadrenie podielu medzi celkovým počtom citácií článkov daného časopisu za dva roky a celkovým počtom článkov publikovaných v tomto časopise za rovnaké obdobie.

Príklad - výpočet za rok 2006: IF=(počet citácií v r. 2006 na články časopisu publikované v rokoch 2005 a2004 / počet všetkých článkov publikovaných v časopise v rokoch 2005 a 2004). Impakt faktor najvýznamnejších vedeckých časopisov je pravidelne zverejňovaný v databáze Journal Citation Reports, ktorú vydáva spoločnosť Clarivate analytics a je súčasťou kolekcie Web of Science.

Internet
prístup k internetu poskytuje UK UMB len registrovaným používateľom. Internet slúži predovšetkým na študijné a vzdelávacie účely. Je zakázané prezeranie stránok propagujúcich násilie, rasovú neznášanlivosť, fašizmus a pornografiu. Vyhľadané informácie si používateľ môže uložiť na USB kľúč, vytlačiť alebo odoslať e-mailom do svojej schránky v súlade s autorským právom.

Intranet
lokálny internet využívaný len v príslušnej inštitúcii

IP adresa
(Identification Point) jednoznačná a jedinečná adresa počítača v sieti. Pozostáva zo štyroch skupín čísel oddelených bodkami, napr. 195.170.108.02

IPAC/OPAC (Internet Public Access Catalogue)
knižničný online katalóg verejne prístupný cez Internet

ISBN
(International Standard Book Number - Medzinárodné štandardné číslo knihy) jednotné a jednoznačne medzinárodne prijaté identifikačné číslo vydanej knihy. Prideľuje ho národná agentúra ISBN v súlade s medzinárodnou normou ISO 2108 a štátnou normou STN 010189.

ISSN
(International Standard Serial Number - Medzinárodné štandardné číslo seriálov (novín, časopisov, edícií atď.) jednotné a jednoznačne medzinárodne prijaté identifikačné číslo seriálovej publikácie, ktoré sa prideľuje v súlade s medzinárodným štandardným číslovaním seriálových publikácií.

K

karentovaný časopis
vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science

katalóg
slúži na orientáciu vo fonde knižnice a efektívne vyhľadávanie dokumentov. Informuje o tom, či je určitý dokument súčasťou knižničného fondu a kde je uložený. Umožňuje vyhľadávanie z viacerých hľadísk – podľa mena autora, názvu dokumentu, kľúčového slova a pod. Zavedením knižnično-informačného systému ARL boli klasické lístkové katalógy nahradené elektronickým online katalógom.

kategórie používateľov
knižnica poskytuje knižnično-informačné služby používateľom podľa týchto kategórií:

   Kategória A    –     pedagogickí a vedeckí pracovníci UMB 
   Kategória AB  –     interní doktorandi UMB
   Kategória B    –     študenti UMB denného štúdia a zahraniční študenti
   Kategória C    –     študenti UMB externého štúdia a iných foriem štúdia
   Kategória D    –     nepedagogickí zamestnanci UMB
   Kategória V    –     študenti iných vysokých škôl a odborná verejnosť 

kľúčové slovo
slovo/termín alebo skupina slov/termínov vybraté z názvu alebo textu dokumentu, ktoré charakterizujú jeho obsah (pozri tiež deskriptor, viď tiež tezaurus)

knižničná jednotka
každý dokument, ktorý je súčasťou knižničného fondu a má pridelené samostatné prírastkové číslo

knižničný fond

Knižničný poriadok
smernica UMB upravujúca služby Univerzitnej knižnice

konto používateľa
knižnica vedie každému používateľovi výpožičné konto. Prístup do konta je z online katalógu. Používateľ sa môže prihlásiť do svojho konta uvedením čísla preukazu, študentskej karty alebo karty zamestnanca a hesla. Prostredníctvom konta má používateľ prehľad o vypožičaných dokumentoch, dátume výpožičky/návratu dokumentu, môže si výpožičnú dobu prolongovať (predĺžiť). V prípade nedodržania výpožičnej lehoty sa na konte objaví výška sankčného poplatku - cenník služieb. Dokument, ktorý je voľný, si môže objednať pomocou žiadanky. Dokument, ktorý momentálne nie je voľný, si môže cez konto rezervovať. Pri ukončení práce je potrebné sa z konta odhlásiť.

kopírovanie, pozri reprografické služby

kvalifikačná práca
školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite. V zmysle zákona o vysokých školách je kvalifikačnou prácou rigorózna práca a habilitačná práca.

M

Medzinárodné desatinné triedenie - MDT
medzinárodný univerzálny hierarchicky usporiadaný triediaci systém, ktorý používa desatinnú notáciu pre indexovanie všetkých druhov dokumentov, ktoré majú vzťah k jednotlivým oblastiam ľudského poznania (napr. 301 Sociológia, 37.014.14 Povinná školská dochádzka)

Medziknižničná výpožičná služba - MVS
sprostredkovanie výpožičky dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde UK UMB, z inej knižnice v rámci Slovenskej republiky

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba - MMVS
sprostredkovanie výpožičky dokumentu z fondu knižnice nachádzajúcej sa mimo územia Slovenskej republiky

monografia
vedecká publikácia, ktorá sa všestranne, systematicky a podrobne zaoberá jednou, spravidla úzko vymedzenou témou. Môže to byť určitý vedecký problém, udalosť, osobnosť, určitá vymedzená časť vedného odboru a podobne. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania. Autor (kolektív autorov) pri tvorbe monografie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom jeho vlastnej vedeckej práce a predkladá závery.

multimédium
integrovaný dokument, ktorý obsahuje aspoň tri zo siedmich prvkov: text, grafiku, fotografiu, zvuk, animáciu, video a interaktivitu

N

náhrada strateného dokumentu
stratu dokumentu nahlasuje používateľ na pracovisku UK UMB, na ktorom si dokument vypožičal. Pri oznámení straty dokumentu sú zúčastnené strany povinné spísať záznam o strate na predtlačenom formulári, v ktorom sa používateľ svojím podpisom zaviaže stratený dokument nahradiť do dátumu stanoveného v zápise.

UK UMB akceptuje ako náhradu strateného dokumentu:

  • iný výtlačok toho istého titulu a vydania
  • novšie vydanie toho istého titulu
  • iný titul v hodnote strateného dokumentu, ktorý určí pracovník UK UMB, nie starší ako 3 roky
  • uhradenie výšky nákladov, ktoré UK UMB vynaloží na zhotovenie kópie a väzbu dokumentu (nie je možné od používateľa prijať xerokópiu alebo fotokópiu strateného dokumentu)
  • finančnú náhradu

O

ochrana knižničného fondu
súhrn opatrení a činností zameraných na zachovanie celistvosti a neporušenosti knižničného fondu a dobrého fyzického stavu dokumentov, ktoré sú jeho súčasťou. Ide napr. o zabezpečenie fondu pred stratou a krádežami, riešenie náhrad stratených dokumentov, revízie knižničného fondu, odpisy neaktuálnej, poškodenej literatúry, atď.

ochrana osobných údajov
knižnica chráni osobné údaje používateľov v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679,  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje používateľov môžu spracúvať len oprávnené osoby - pracovníci UK UMB poverení spracúvaním osobných údajov. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a môžu získavať osobné údaje len za účelom poskytnutia knižnično-informačných služieb.

online katalóg
typ katalógu využívaný pri automatizovanom spracovaní, pri ktorom sa záznam dokumentu zobrazuje na obrazovke a možno v ňom vyhľadávať v dialógovom režime pomocou viacerých selekčných údajov, napr. podľa autora, názvu, kľúčových slovISBN a pod.

online e-zdroje
voľne prístupné databázy a elektronické zdroje (e-zdroje)

OPAC/IPAC (Online Public Access Catalogue)
knižničný online katalóg verejne prístupný cez Internet

P

periodiká
súhrnné označenie pre všetky dokumenty, ktoré postupne vychádzajú v samostatných, obsahovo neidentických častiach spojených spoločným názvom, priebežným označením, jednotnou úpravou a obsahovým zameraním v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch a so zámerom trvalého pokračovania (noviny, časopisy, bulletiny a i.). Periodiká, ktoré knižnica odoberá, sú spracované v databáze periodík. Každoročne sa spracováva aj aktuálny Zoznam dochádzajúcich periodík s uvedením študovne, v ktorej sa daný titul nachádza.

plnotextová databáza (fulltext database) 
databáza obsahujúca priamo celé dokumenty, napr. plné texty novín, článkov z časopisov, kníh, atď.

plný text (fulltext)
úplný, celý dokument, napr. časopis, monografia, učebnica, atď.

počítače
počítače pre používateľov sú umiestnené v študovniach, ktoré poskytujú prezenčné a absenčné výpožičné služby. Slúžia na vyhľadávanie dokumentov v online katalógu knižnice alebo na samostatnú prácu. Pri práci s počítačom sú používatelia povinní dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku Metropolitnej siete UMB.

poplatky  

podujatia
podujatia organizované v UK UMB

portály
vyhľadávanie vo viacerých databázach súčasne

používateľ
používateľom knižnice sa môže stať každá fyzická osoba ktorá dosiahne 15 rokov veku. K registrácii je potrebný občiansky preukaz, resp. pas (príslušníci iného štátu); študenti denného a externého štúdia sú povinní pri registrácii predložiť študentskú kartu. Registrácia je platná podpísaním prihlášky a zaplatením registračného poplatku. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku a jeho príloh.

povinný výtlačok
vydavatelia kníh a periodík majú podľa Zákon č.535/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel povinnosť odovzdať vybraným knižniciam stanovený počet exemplárov publikácií, ktoré vydali. Univerzitná knižnica UMB nemá zo zákona právo povinného výtlačku. Tento termín používa v súvislosti s povinnosťou fakúlt UMB odovzdávať Univerzitnej knižnici UMB stanovený počet výtlačkov vydaných v rámci edičnej činnosti fakulty.

pracovníci UK UMB
zamestnanci Univerzitnej knižnice UMB

prezenčná výpožička
výpožička dokumentu v priestoroch knižnice. Prezenčné výpožičné služby poskytujú študovne knižnice.

prezenčné štúdium
štúdium vypožičaného dokumentu v študovniach knižnice

predmetové heslo
jednoslovné alebo viacslovné formálne upravené heslo na vyjadrenie tematiky dokumentu

prekročenie výpožičnej lehoty
používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote. Ak v tejto lehote vypožičaný dokument nevráti alebo nepožiada o predĺženie výpožičnej lehoty, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania za každý deň a každý dokument po uplynutí výpožičnej lehoty. Povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 3 pracovných dní od skončenia výpožičnej doby dokumentu. Do tohto termínu sa nezapočítavajú sviatky prípadne dni, kedy bola knižnica z prevádzkových dôvodov zatvorená.

preukaz používateľa
preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať fondy a služby knižnice na všetkých jej pracoviskách. Vystavuje sa po registrácii za používateľa a zaplatení registračného poplatku na registračných miestach občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, príslušníkom iných štátov po predložení pasuŠtudenti UMB denného a externého štúdia po registrácii a zaplatení registračného poplatku ako preukaz používateľa používajú identifikačnú kartu študenta, zamestnanci UMB identifikačnú kartu zamestnanca.

prírastkové číslo
jednoznačné číslo dokumentu - knižničnej jednotky určujúce jeho poradie v knižničnom fonde

prírastkový zoznam
súpis záznamov o knižničných jednotkách získaných do fondu knižnice za určité časové obdobie (obyčajne za 1 kalendárny rok)

prolongácia
predĺženie platnosti registrácie alebo predĺženie výpožičnej lehoty dokumentu. Výpožičnú lehotu dokumentu možno dvakrát predĺžiť, ak o to používateľ požiada najskôr sedem dní pred jej uplynutím a ak o dokument nežiada iný používateľ. Používateľ si môže vypožičaný titul predĺžiť sám prostredníctvom svojho konta v online katalógu UK UMB. Platnosť registrácie si používatelia kategórie AB, B, C, V každý rok obnovujú. Platnosť registrácie stačí obnoviť po uplynutí doby platnosti preukazu.

publikačná činnosť 

R

referenčné služby
sú zamerané na poskytovanie odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií z akejkoľvek oblasti. O referenčné služby možno požiadať ústne, písomne a elektronickou poštou. Knižnica poskytuje používateľom referenčnú službu Spýtajte sa knižnice (prostredníctvom elektronického formulára a chatu) a referenčnú službu Napíšte nám (v online katalógu UK UMB).

registračné miesto
miesto, kde používateľ nahlási svoje osobné údaje do elektronického formulára knižnično-informačného systému. Registrácia je platná podpísaním prihlášky a zaplatením registračného poplatku. Registračné miesta UK UMB sú: Referát absenčných výpožičiek (Tajovského 40), Ekonomická študovňa (Tajovského 10), Politologická študovňa (Kuzmányho 1), Právnická študovňa (Komenského 20), Pedagogická študovňa (Ružová 15) a Univerzálna študovňa (Tajovského 51).

reprografické služby
sa poskytujú v súlade so Zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 185/2015 Z. z v znení zmien a novelizácií len pre vedecké, študijné a kultúrne potreby používateľov a len z dokumentov nachádzajúcich sa vo knižničnom fonde UK UMB. Reprografické služby sa poskytujú vo všetkých študovniach UK UMB. Poplatky za reprografické služby sú uvedené v cenníku služieb.

rešerš
súpis záznamov dokumentov alebo faktografických informácií vybraných podľa vecných a formálnych hľadísk na základe rešeršnej požiadavky používateľa (napr. podľa tematiky, časového vymedzenia, jazyka a pod.). Podľa časového hľadiska sa rešerše delia na a) jednorazové - zahrňujú informácie k danej téme za stanovené obdobie; b) priebežné - nepretržité sledovanie informácií k danej téme, ktorého výsledky sa periodicky poskytujú používateľovi.

rešeršné služby

rezervácia dokumentu
registrovaný používateľ si môže dokument, ktorý je momentálne vypožičaný, rezervovať nasledovným spôsobom: dokument si vyhľadá v online katalógu, klikne na ikonku "Požičať si", vyberie pobočku a zadá dátum, do kedy je pre neho rezervácia aktuálna. Pokiaľ nie je prihlásený vo svojom konte, zadá číslo preukazu a heslo. Po odoslaní požiadavky sa zobrazí informácia o rezervovaní dokumentu. Po vrátení rezervovaného dokumentu do knižnice dostane používateľ e-mailom oznámenie, že má dokument pripravený a môže si ho prevziať do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o držanej rezervácie, resp. do dátumu určeného knižnično-informačným systémom. Po uplynutí tohto termínu sa rezervácia stornuje.

rigorózna práca
kvalifikačná práca vytvorená rigorozantom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite. Rigoróznou prácou má rigorozant preukázať schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a vedeckú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Práca prezentuje výsledky vedeckého bádania a aplikáciu výsledkov výskumu v spoločenskej praxi. Vyznačuje sa vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej vedeckej a odbornej literatúry. Výsledkom rigoróznej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike. Diplomové práce obhájené na UMB  sú od roku 2004 spracované v databáze záverečných a kvalifikačných prác.

S

seriál
súhrnné označenie pre všetky dokumenty, ktoré sa vydávajú po častiach a priebežne bez vopred stanoveného termínu ukončenia ich vychádzania. Na rozdiel od periodických publikácií môžu mať jednotlivé časti charakter uceleného a obsahovo ukončeného diela. Ide teda o širšie označenie ako periodikum.

signatúra
numerické/alfanumerické označenie spracovaného dokumentu, ktoré určuje jeho miesto medzi ostatnými dokumentmi v príslušnom knižničnom fonde. Slúži na zaraďovanie a vyhľadávanie dokumentu v knižnici.

skriptum
učebný text, rozmnožený väčšinou jednoduchou technikou, určený pre vysokú školu. Jeho úlohou je dočasne nahradiť alebo doplniť učebnice príslušných predmetov.

skúšobný prístup (free trial)
Univerzitná knižnica zabezpečuje okrem vstupu do licencovaných databáz aj skúšobné prístupy do ďalších elektronických informačných zdrojov. Skúšobné prístupy trvajú zväčša 1-2 mesiace a používatelia si môžu vyskúšať prácu s konkrétnou databázou priamo z webovej stránky Univerzitnej knižnice. Oznam o skúšobnom prístupe sa nachádza v sekcii Oznamy, resp. Aktuality na webovej stránke UK UMB.

smernice

strata dokumentu
používateľ je povinný bezodkladne ohlásiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Knižnica požaduje náhrady za stratené a poškodené dokumenty v zmysle zásad, ktoré sú Prílohou č. 3 Knižničného poriadku. Súčasne s nahradením škody zaplatí používateľ príslušné poplatky v zmysle cenníka služieb. V prípade, že používateľ nenahradí takto spôsobenú škodu v celom rozsahu, uplatňuje si knižnica náhradu škody súdnou cestou.

strata preukazu
alebo jeho poškodenie je používateľ povinný ihneď nahlásiť zodpovednému pracovníkovi knižnice. Za vydanie duplikátu preukazu zaplatí používateľ poplatok podľa cenníka služieb.

T

tezaurus
hierarchicky usporiadaný riadený slovník termínov, tzv. deskriptorov (kľúčových slov)

tiráž
údaje na konci publikácie, ktoré uvádzajú informácie súvisiace s jej vydaním alebo vytlačením, prípadne ďalšie dôležité informácie

titulná strana
stránka na začiatku dokumentu (zvyčajne prvá, tretia alebo piata), na ktorej sa uvádzajú najdôležitejšie popisné údaje, najmä názov, autor alebo iné osoby podieľajúce sa na vzniku dokumentu, podnázov, vydanie, miesto vydania, vydavateľ a rok vydania

U

upomienka
knižnica nie je povinná používateľa upomínať. Posielanie upozornení na ukončenie výpožičnej lehoty prostredníctvom e-mailu a SMS patrí k doplnkovým službám. Nedoručenie takéhoto upozornenia nie je dôvodom na nevrátenie dokumentu v stanovenej výpožičnej lehote ani dôvodom na odpustenie sankčných poplatkov. Ak ani po riaditeľskej upomienke používateľ vypožičaný dokument nevráti, vymáha sa  jeho vrátenie prostredníctvom právneho referátu UMB. Používateľ je povinný uhradiť knižnici náklady, ktoré vznikli v súvislosti s písaním a doručovaním upomienok, upomínaním a vymáhaním nevrátených dokumentov a poplatkov za ich nevrátenie, resp. oneskorené vrátenie.

V

vedecko-kvalifikačné práce
súhrnne označuje práce, ktoré sa vypracúvajú a predkladajú s cieľom získať vysokoškolskú kvalifikáciu, akademický titul alebo vedeckú či vedecko-pedagogickú hodnosť. Knižnica od roku 2004 buduje elektronickú bibliografickú a od roku 2011 plnotextovú databázu záverečných a kvalifikačných prác

výmena publikácií
výmena publikácií, prípadne iných dokumentov medzi knižnicami uskutočnená bez finančných operácií. Rozlišujeme vnútroštátnu výmenu publikácií medzi inštitúciami jednej krajiny a medzinárodnú výmenu publikácií medzi inštitúciami rozdielnych krajín. Je veľmi dôležitým zdrojom doplňovania knižničných fondov.

Výpožičný poriadok, pozri Knižničný poriadok

W

webová stránka
je podmnožinou Internetu. Má svoj obsah a nesie určitú informáciu, ktorú určí tvorca tejto stránky. Webové stránky nebývajú osamotené, ale vytvárajú celý súbor stránok. Sú umiestnené na Internete na konkrétnej webovej adrese. Adresou je na Internete označené miesto, kde sa nachádzajú súbory určitých webových stránok.

Z

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Zákon č. 270/2018 o vysokých školách

záverečná práca
školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite. V zmysle zákona o vysokých školách je záverečnou prácou bakalárska práca, diplomová práca a dizertačná práca.

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB