print

Projekt z Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia podporil projekt Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Fond na podporu umenia podporil v roku 2018 sumou 7 000 € projekt Univerzitnej knižnice UMB s názvom Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – predpoklad spokojnosti používateľov.

Hlavným cieľom Univerzitnej knižnice UMB pri jeho realizácii bolo doplnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB o relevantnú odbornú, vedeckú, študijnú a umeleckú literatúru s úmyslom dosiahnuť vyššiu dostupnosť informačných zdrojov a tým aj spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB.

V súvislosti s realizáciou projektu pribudlo do fondu Univerzitnej knižnice 466 publikácií v celkovej hodnote 7 900 €, pričom z dotácie Fondu na podporu umenia sme zakúpili 406 dokumentov a z vlastných zdrojov formou povinného spolufinancovania vo výške 900 € bolo zakúpených 60 dokumentov. Splnili sme aj podmienku projektu, aby minimálne 15 % dotácie bolo použitých na nákup publikácií vydaných s podporou Fondu na podporu umenia. Najviac nových publikácií sme umiestnili do Referátu absenčných výpožičiek (220 dokumentov) a do Univerzálnej študovne (106 dokumentov), ostatné tituly sú dislokované do jednotlivých špecializovaných študovní: do Ekonomickej študovne pribudlo 9, do Pedagogickej študovne 41, do Politologickej študovne 66 a do Právnickej študovne 24 dokumentov.

Zakúpené knihy z FPU      Publikácia zakúpená z FPU

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB