print

 

Fond na podporu umenia podporil Univerzitnú knižnicu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

 

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. a jednou z oblastí, na ktoré sa zameriava, je podpora pamäťových inštitúcií: múzeí, galérií a knižníc. Univerzitná knižnica UMB sa po úspešnej realizácii projektov s podporou fondu v roku 2016 rozhodla požiadať o podporu pre svoju činnosť aj v roku 2017.

V rámci podprogramu 5.1.3 Akvizícia knižníc bol projekt s názvom Nákup aktuálnej vedeckej, odbornej, študijnej a umeleckej literatúry do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB podporený z Fondu na podporu umenia sumou 4 000 €.


Univerzitná knižnica UMB sa pri jeho realizácii zamerala na doplnenie knižničného fondu o aktuálne publikácie za účelom zvýšenia kvality poskytovaných knižnično-informačných služieb na Univerzite Mateja Bela, predovšetkým v súvislosti s podporou vedy, výskumu a vzdelávania. Pri výbere vhodných titulov sme sa vo veľkej miere snažili zohľadniť návrhy a odporúčania pracovníkov a študentov univerzity.


Univerzitná knižnica zakúpila v rámci projektu do svojho fondu 251
publikácií v celkovej hodnote 4 506,14 €. Okrem spomínanej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 €,  využila knižnica na nákup literatúry aj vlastné zdroje, kde formou povinného spolufinancovania využila finančné prostriedky vo výške 506,14 €. Realizáciou projektu pribudlo najviac nových publikácií do Referátu absenčných výpožičiek a do Univerzálnej študovne (spolu 172 dokumentov), ostatné tituly boli umiestnené do jednotlivých špecializovaných študovní. Projekt nám umožnil zakúpenie aktuálnej literatúry predovšetkým z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. Všetky zakúpené publikácie sú v súčasnosti verejne prístupné používateľom Univerzitnej knižnice v súlade s Knižničným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Veríme, že nové publikácie zakúpené v rámci projektu v spolupráci s Fondom na podporu umenia budú pre našich používateľov obohatením, inšpiráciou, ale aj nevyhnutnou podporou v ich vedeckovýskumnej, vzdelávacej či publikačnej činnosti.

 

 

 

 

                                                                           

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB