print

Čiastkové knižnice

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zdenka Gondová
Adresa: Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 12, kl. 5212

 

Časť fondu Univerzitnej knižnice UMB sa nachádza v čiastkových knižniciach, zriadených na jednotlivých katedrách a pracoviskách Univerzity Mateja Bela. UK UMB v súčasnosti metodicky usmerňuje 41 čiastkových knižníc. Pre vypožičiavanie dokumentov v čiastkovej knižnici UK UMB platia ustanovenia Knižničného poriadku UMB.

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB