Zodpovedný pracovník: Mgr. Zdenka Gondová
Adresa: Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 12, kl. 5212

 

Časť fondu Univerzitnej knižnice UMB sa nachádza v čiastkových knižniciach, zriadených na jednotlivých katedrách a pracoviskách Univerzity Mateja Bela. UK UMB v súčasnosti metodicky usmerňuje 41 čiastkových knižníc. Pre vypožičiavanie dokumentov v čiastkovej knižnici UK UMB platia ustanovenia Knižničného poriadku UMB.