print

Legislatíva

Vyhláška č. 201/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.

Metodický pokyn k vyhláške č. 201/2016 Z.z.

Smernice UMB

Smernica č. 2/2005 pre zriaďovanie, prevádzku a zrušovanie čiastkových knižníc na pracoviskách UMB

Metodický pokyn č. 1/2016 pri strate dokumentov z čiastkových knižníc katedier fakúlt a pracovísk UMB

Metodický pokyn č. 2/2016 na vyradenie/vrátenie neaktuálnych a poškodených dokumentov čiastkových knižníc katedier fakúlt a pracovísk UMB

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB