Vyhláška č. 201/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.

Metodický pokyn k vyhláške č. 201/2016 Z.z.

 

SMERNICE UMB:

Smernica č. 2/2019 o čiastkových knižniciach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Metodický pokyn č. 1/2016 pri strate dokumentov z čiastkových knižníc katedier fakúlt a pracovísk UMB

Metodický pokyn č. 2/2016 na vyradenie/vrátenie neaktuálnych a poškodených dokumentov čiastkových knižníc katedier fakúlt a pracovísk UMB