print

Legislatíva

Zákon č. 126/2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

VYHLÁŠKY MŠVVaŠ a MK SR:

Smernica č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

SMERNICE UMB:

METODICKÉ POKYNY Univerzitnej knižnice UMB:

  • Metodický pokyn č. 1/2020 o uchovávaní periodík v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Metodický pokyn č. 1/2018 Zásady nadobúdania elektronických kníh do knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici a ich sprístupnenia
  • Zásady akvizície informačných zdrojov v Univierzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB