print

Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Prevádzkovateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, verejná vysoká škola, Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica ako jej súčasť.

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov v Univerzitnej knižnici UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinnosti akademickej knižnice súvisiacich  s poskytovaním knižnično-informačných služieb – evidencia používateľov, sledovanie výpožičiek, vystavovanie upomienok, evidencia publikačnej činnosti a ohlasov, evidencia záverečných a kvalifikačných prác.
Právny základ spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 6016/679 – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

 

Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 6016/679 – súhlas dotknutej osoby – konto používateľa.

 

Článok 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia EÚ 2016/679 – plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

MŠVVaŠ SR – CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR) s centrálnymi registrami publikačnej činnosti (CREPČ) a umeleckej činnosti (CREUČ)

Sprostredkovateľ Cosmotron Slovakia, s. r. o.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

Dotknutá osoba – klient ako používateľ

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu

(ak sa uskutočňuje)
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Osobné údaje používateľa sa likvidujú bezprostredne po ukončení štúdia študenta/pracovného pomeru zamestnanca, na žiadosť používateľa alebo po jednom roku nevyužívania služieb.

 

Osobné údaje sa likvidujú ihneď po odvolaní súhlasu (konto používateľa/konto na nahlasovanie publikačnej činnosti).

 

Výpožičné lístky sa uchovávajú 1 rok.

 

Osobné údaje v žiadankách na služby sa uchovávajú po dobu vybavenia žiadanky. Záznam o strate dokumentu je uchovávaný trvalo. Osobné údaje používateľa sú po vysporiadaní záväzku anonymizované.

Osobné údaje uvedené v záverečnej práci autora sú v zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ č.56/2011 uchovávané 70 rokov.

 

Pri formulároch o darovaní dokumentu a pridelení ISBN je lehota uloženia spisovej agendy 10 rokov podľa Registratúrneho poriadku účinného od 1. 7. 2016 schváleného MV SR dňa 9. 6. 2016.

 

Podklady k bibliografickým záznamom publikačnej činnosti a ohlasov uchováva knižnica trvalo pre účely archivácie, vedecký účel a účel historického výskumu s dodržaním zásady minimalizácie údajov.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov:

- zákonnou alebo zmluvnou

  požiadavkou alebo

  požiadavkou, ktorá je potrebná

   na uzavretie zmluvy,

- povinnosťou dotknutej osoby

  a aké sú možné následky v

  prípade neposkytnutia  

  takýchto údajov    

  neposkytnutia takýchto údajov

- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

- zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002

 

- zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 

- vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 

- metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č.56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní

 

- § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15)
  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
   • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
    • počas opravy nesprávnych údajov,
    • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
    • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
    • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20),
    • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
    • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
    • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
    • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
    • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
    • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB