Knižničný fond Univerzitnej knižnice UMB

Fond knižnice tvorí vyše 270 000 kníh, periodík a špeciálnych dokumentov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied.

Knižnica odoberá v tlačenej forme vedecké, odborné a populárno-náučné periodiká a dennú tlač. Každoročne spracúva aktuálny Zoznam periodík, ktoré sú predplatené na príslušný rok. V zozname je uvedená študovňa, v ktorej sa príslušný titul nachádza. Knižnica odoberá viacero domácich a zahraničných karentovaných periodík

Knižnica zabezpečuje prístup k internetu, k elektronickým informačným zdrojom a predplateným zahraničným databázam, ktoré sú pre ostatných používateľov internetu nedostupné. Uchováva a sprístupňuje publikácie vedecko-pedagogických pracovníkov a záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné) študentov UMB.

Systematicky buduje knižničný fond a získava ho rôznymi akvizičnými metódami – kúpou, grantmi, edičnou činnosťou, výmenou a darmi. Každoročne zverejňujeme Zoznam darcov (právnických osôb).

Na orientáciu v knižničnom fonde a v informačných zdrojoch, ktoré knižnica uchováva a sprístupňuje, slúži online katalóg: