print

Zoznam darcov

Univerzitná knižnica UMB vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým darcom za hodnotné publikácie, ktoré obohatili knižničný fond.

Roky: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Zoznam darcov za rok 2017

Právnické osoby

 • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Bratislava
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Mendelova univerzita, Brno
 • Občianske združenie Liga proti bezpráviu, Bratislava
 • Občianske združenie Maják nádeje, Košice
 • Obec Hrušov
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
 • Petit Press, Bratislava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Academic Press, Bratislava
 • Slovak Governance Institute, Bratislava
 • Slovart, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica
 • Slovenská pošta, Banská Bystrica
 • Spoločenskovedný ústav SAV, Košice
 • Spoločnosť Pro Historia, Bratislava
 • Suweco, Praha
 • Štátny pedagogický ústav, Bratislava
 • Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava
 • The Embassy of the Republic of Turkey, Bratislava
 • The Low contries, Belgicko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Unvierzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Ústav dejín kresťanstva, Bratislava
 • Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Ústav evropské etnologie, Brno
 • Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava
 • Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • Vysoká škola podnikání a práva, Praha
 • Západočeská univerzita, Plzeň

Zoznam darcov za rok 2016

Právnické osoby

 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu, Dudince
 • Inštitút filozofie, Prešov
 • Inštitút manažérskych systémov, Poprad
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • Kancelária Slovenskej advokátskej komory, Bratislava
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • L. K. Permanent spol. s.r.o., Bratislava
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava
 • Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava
 • Občianske združenie Liga proti bezpráviu, Bratislava
 • Občianske združenie Universitas Matthiae Belii, Banská Bystrica
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Oxford Centre for Mission Studies, Oxford
 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava
 • Spolok nepočujúcich pedagógov, Bratislava
 • The Low Countries, Belgicko
 • The University of Georgia, Athens
 • TransProduct - preklady a mediálne poradenstvo, Bratislava
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Turčianska knižnica, Martin
 • University of Rijeka, Opatia
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Ústav literatúry a umeleckej komunikácie, Nitra
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Ústav verejnej politiky, Bratislava
 • Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Bratislava
 • Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň
 • Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava
 • Vysoká škola ekonomická, Praha
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha
 • Wolters Kluwer, Praha
 • Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava

 

Zoznam darcov za rok 2015

Právnické osoby

 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Aspekt, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • České vysoké učení technické, Praha
 • Inštitút filozofie, Prešov
 • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Rovinka
 • Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha
 • Konfederácia politických väzňov Slovenska, Bratislava
 • Levy Economics Institute of Bard College, Ammandale-on-Hudson
 • LIMES - ANAVUM, Praha
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Matica slovenská, Martin
 • Mestský úrad, Nová Dubnica
 • Nakladateství Gaudeamus, Hradec Králové
 • Národné monitorovacie centrum pre drogy, Bratislava
 • NESTLÉ S.A., Švajčiarsko
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Permanent s. r. o., Bratislava
 • Poradca podnikateľa spol. s r. o., Žilina
 • Poradňa pre občianske ľudské práva, Košice
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Slovenská advokátska komora, Bratislava
 • Slovenské národné múzeum, Martin
 • Slovenský filmový ústav, Bratislava
 • Slovenský historický ústav, Bratislava
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • Štátna vedecká knižnica, Prešov
 • Technická univerzita, Zvolen
 • The Low Countries, Holandsko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Uniwersytet Technologiczno-humanistyczny, Radom
 • Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • Veľvyslanectvo Tureckej republiky, Bratislava
 • Vysoké učení technické, Brno
 • Wolters Kluwer a. s., Praha

 

Zoznam darcov za rok 2014

Právnické osoby

 • Akademia muzyczna, Katowice, Poľsko
 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Aspekt, Bratislava
 • Aurora Group, Bratislava
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • Depozitná knižnica NATO, UK Bratislava
 • European Patent Office, Mníchov, Nemecko
 • Galeria "Na Gojach" A.B.K. Heczko, Ustroń, Poľsko
 • Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 • INBA s. r. o., Bratislava
 • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Rovinka
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz, Poľsko
 • Kancelária ústavného súdu Slovenskej republiky, Košice
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Kysucké múzeum, Čadca
 • Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson
 • L. K. Permanent spol. s. r. o., Bratislava
 • Masarykova univerzita, Brno
 • MEGABOOKS SK, spol. s. r. o., Bratislava
 • Metodicko - pedagogické centrum, Banská Bystrica
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
 • Modranská muzeálna spoločnosť, Modra
 • Nadácia PONTIS, Bratislava
 • Najvyšší súd Slovenskej republiky, Bratislava
 • North-Eastern Federal University, Republic of Sakha (Yakutia), Rusko
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • OXICO, Bratislava
 • OZ PRO FAMILIA, Humenné
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw, Racibórz, Poľsko
 • Poradca podnikateľa spol. s. r. o., Žilina
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Public Affairs Section, Bratislava
 • REIC, Banská Bystrica
 • Rómske mediálne centrum – MECEM, Košice
 • Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko
 • Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
 • Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • Technická univerzita, Zvolen
 • The Low Countries, Holandsko
 • Trnavská univerzita, Trnava
 •  Universytet Wrocławski, Wrocław, Poľsko
 • Univerzita Békéscsaba, Maďarsko
 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pardubice, Pardubice
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Uniwersytet Śląski, Katowice, Poľsko
 • Ústav etnológie SAV, Bratislava
 • VEDA, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

 


Zoznam darcov za rok 2013

Právnické osoby

 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Asociace waldorfských škol, Praha
 • Aspekt, Bratislava
 • Casa Del Libro, Madrid
 • Czech Yearbook of International Law, Praha
 • DIGIT, Svätý Jur
 • Ekonomický ústav SAV, Bratislava
 • Institut Français de Slovaquie, Bratislava
 • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Rovinka
 • IOM, Bratislava
 • Juris Publishing, Praha
 • Katolícka univerzita, Košice
 • Levy Economics Institute of Bard College, New York
 • Muzeum města, Ústí nad Labem
 • Nadácia Aténion 2000, Banská Bystrica
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
 • Národní knihovna, Praha
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava
 • Občianske združenie FINANC, Banská Bystrica
 • Občianske združenie Spektrum, Prešov
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Public Affairs Section, Bratislava
 • REIC, Banská Bystrica
 • SCB Slovak Credit Bureau, Bratislava
 • Selcuk University Alaaddin Keykubat Campus Selcuklu, Turkey
 • Slovenská katolícka charita, Bratislava
 • Slovenská národná knižnica, Martin
 • Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava
 • Slovensko - švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, Banská Bystrica
 • Slovenský filmový ústav, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • The Low Countries, Netherland
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín
 • Univerzitná knižnica, Bratislava
 • Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Srbsko
 • Ústavný súd SR, Košice
 • Versus, Bratislava
 • Vodales, Zvolen
 • Wolters Kluwer, Bratislava
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów

 


Zoznam darcov za rok 2012

Právnické osoby

 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Aspekt, Bratislava
 • Aurora Group, Bratislava
 • Bankovní institut vysoká škola, Banská Bystrica
 • Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Bratislava
 • Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, Prešov
 • Centrum pre filantropiu, Bratislava
 • Depozitná knižnica NATO, Bratislava
 • Dobrá kniha, Trnava
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Ekonomický ústav SAV, Bratislava
 • Embassy of the United States of America, Bratislava
 • EQUILIBRIA, Košice
 • Euroatlantické centrum, Banská Bystrica
 • Fakultet ekonomije i turizma, Pula
 • Friedrich Ebert Stiftung e.V., Bratislava
 • Geologický ústav SAV, Bratislava
 • International Visegrad Fund, Bratislava
 • IURA EDITION, Bratislava
 • Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Karpatenblatt, Poprad
 • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Konrad Adenauer Stiftung, Berlin
 • L. K. Permanent, Bratislava
 • Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Malé centrum, Bratislava
 • Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Bratislava
 • Metodicko - pedagogické centrum, Banská Bystrica
 • Metropolitní univerzita, Praha
 • Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
 • Nadácia Tatra banky, Bratislava
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
 • Národná letecká univerzita, Kijev
 • Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR, Bratislava
 • Národní knihovna, Praha
 • Nejvyšší státní zastupitelství, Brno
 • Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • PDCS, Bratislava
 • Poradca podnikateľa, Žilina
 • Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Q-centrum, Bratislava
 • Rímskokatolícka cirkev, Banská Bystrica
 • Slovenská advokátska komora, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu EURYDICE, Bratislava
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava
 • Slovenská atlantická komisia, Bratislava
 • Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, Trnava
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
 • Spolok slovenských knihovníkov, Bratislava
 • Štatistický úrad SR, Banská Bystrica
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • Technická univerzita, Liberec
 • The Low Countries, Netherland
 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita obrany, Brno
 • University of Rijeka, Rijeka
 • Univerzita Opole, Opole
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Univerzitná knižnica, Bratislava
 • Uniwersytet Ekonomiczny, Krakow
 • Uniwersytet Kochanowskiego, Kielce
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
 • Ústav informácií a prognóz školstva a MŠ SR, Bratislava
 • Ústav pamäti národa, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Tureckej republiky, Bratislava
 • Vojenské športové centrum, Banská Bystrica
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • Vydavateľský dom ELITA, Bratislava
 • Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
 • Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha
 • Zväz protikomunistického odboja, Bratislava
 • Žilinská univerzita, Žilina 

 


Zoznam darcov za rok 2011

Právnické osoby

 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • Ares, Bratislava
 • Bratislavská akademická spoločnosť - Paneurópska univerzita, Bratislava
 • Centrum pre filantropiu, Bratislava
 • Ekonomická univerzita - Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava
 • Embassy of the United States America, Bratislava
 • EQUILIBRIA, Košice
 • EVERNIA, Liberec
 • Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 • Justičná akadémie, Kroměříž
 • Karpatský rozvojový inštitút, Košice
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Knižnica Liptovského múzea, Ružomberok
 • Lesy Slovenskej republiky, Zvolen
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Malé centrum, Bratislava
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Bratislava
 • Mestský úrad, Tisovec
 • Metodicko - pedagogické centrum, Banská Bystrica
 • Muzeum umění, Praha
 • Nadácia Tatra banky, Bratislava
 • Národné osvetové centrum, Bratislava
 • Novatrix, Praha
 • Občianske združenie Život a zdravie, Banská Bystrica
 • Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Panet, Trnava
 • Podnikateľská aliancia Slovenska, Bratislava
 • Poradca, Žilina
 • Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice
 • Publisher - Juris Publishing Inc., Praha
 • SAV, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • The Levy Economics Institute, USA
 • The Low Countries, Netherland
 • The University of Auckland, New Zealand
 • Trend Holding Representative, Bratislava
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzitná knižnica, Bratislava
 • Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ústav literatúry a umeleckej komunikácie, Nitra
 • Ústav pamäti národa, Bratislava

 


Zoznam darcov v roku 2010

Právnické osoby

 • AD REM Distribučná agentúra, Bratislava
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Akademie věd, Historický ústav, Brno
 • Arborétum Mlyňany, Mlyňany
 • ARES, Bratislava
 • Balneotherma, Bratislava
 • Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica
 • CVEK, Bratislava
 • ČAV, Filozofický ústav, Praha
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • EUROIURIS, Bratislava
 • FLP, Bratislava
 • Friedrich Ebert Stiftung e.V., Bratislava
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava
 • LINDE, Praha
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Malé centrum, Bratislava
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Mestský úrad Banská Bystrica
 • Městský úrad Chrudim
 • Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica
 • Ministerství kultury ČR, Praha
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava
 • Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
 • Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
 • Nadácia Tatra banky, Bratislava
 • Nakladatelství C. H. Beck, Praha
 • Nakladatelství Taxon, Praha
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Bratislava
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR, Bratislava
 • Národné osvetové centrum, Bratislava
 • Národní ústav lidové kultury, Strážnice
 • Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Brno
 • Občianske združenie Esfem, Prešov
 • Občianske združenie Maják, Zlaté Moravce
 • Okresná knižnica, Kovačica
 • Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Oxford Centre for Mission Studies, 
 • OxfordPrešovská univerzita, Prešov
 • Public Affairs Section, Embassy of the United States of America, Bratislava
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • SCB Slovak Credit Bureau, Bratislava
 • Sliezka univerzita, Katowice, Poľská republika
 • Slovart – GTG, Bratislava
 • Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Slovenská antropozofická spoločnosť, Bratislava
 • Slovenská národná knižnica, Martin
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Spolok Slovákov v Poľsku, Krakow
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Výskumné centrum, Bratislava
 • Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
 • Štátny pedagogický ústav, Bratislava
 • The Low Countries Arts and Society in Flanders and the Netherlands
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzitná knižnica, Bratislava
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Bratislava
 • Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie Luxemburg, Bratislava
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica
 • Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava
 • Ústav romologických štúdií, Nitra
 • Veľvyslanectvo Francúzskej republiky, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Tureckej republiky, Bratislava
 • Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
 • VERSUS, Bratislava
 • Vojenský historický ústav, Bratislava
 • Východoslovenské múzeum, Košice
 • Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Výskumné centrum, Bratislava
 • Západočeská univerzita, Plzeň

 


 Zoznam darcov v roku 2009

 Právnické osoby

 • AD REM Distribučná agentúra, Bratislava
 • Akadémia umení, Banská Bystrica
 • AV ČR Historický ústav, Praha
 • Bankovní institut vysoká škola, Banská Bystrica
 • Centrum pre filantropiu, n. o., Bratislava
 • CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava
 • EUROIURIS - Európske právne centrum, o. z., Bratislava
 • Flemish-Netherlands Association, Ons Erfdeel vzw, Rekkem
 • Friedrich Ebert Stiftung e.V., Bratislava
 • INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Bratislava
 • Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava
 • Institut für Entwicklung und Forschung Dr. Vielberth e.K, Regensburg
 • Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NHF VŠE, Praha
 • Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
 • International Visegrad Fund, Bratislava
 • Klub slovenských turistov Lokomotíva, Banská Bystrica
 • Krajská vědecká knihovna, Liberec
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Ministerstvo školstva SR, Bratislava
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava
 • Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Brno
 • Občianske zdruţenie Občan a demokracia, Bratislava
 • Občianske zdruţenie Proti prúdu, Bratislava
 • Občianske zdruţenie Sociálna práca, Bratislava
 • Ostravská univerzita, Ostrava
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
 • Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Slovenská agentúra ţivotného prostredia, Košice
 • Slovenská národná kniţnica, Martin
 • Slovenská pošta, a. s., RPC - RZM, Banská Bystrica
 • Slovenská rektorská konferencia, Bratislava
 • Slovenské národné múzeum, Bratislava
 • Štátna vedecká kniţnica, Banská Bystrica
 • The Levy Economics Institute, New York
 • Trnavská univerzita, Trnava
 • UNHCR Národný úrad v Slovenskej republike, Bratislava
 • United Nations Development Programme. Europe and the CIS/ACU, Bratislava
 • Universita degli Studi di Genova, Genova
 • Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
 • Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova, Praha
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Univerzita Palackého, Olomouc
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Ústav informácií a prognóz školstva a MŠ SR, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Tureckej republiky - T.C. Bratislava Büyükelçiligi
 • Versus, Bratislava
 • Vydavatelství Pipex, spol. s. r. o., Ústí nad Orlicí
 • Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, n. o., Bratislava
 • Západočeská univerzita, Plzeň
 • Ţilinská Univerzita, Ţilina

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB