RSS RSS print

Opatrenia Krízového stábu UK UMB k prevádzke a poskytovaniu služieb

V nadväznosti na opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré obsahujú základné prevádzkové a organizačné podmienky UMB, a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení v priestoroch Univerzitnej knižnice UMB vydáva Krízový štáb UK UMB nasledujúce opatrenia.

Všetkých používateľov zároveň žiadame, aby rešpektovali základné opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB a krízovými štábmi jednotlivých fakúlt univerzity.

***

V Univerzitnej knižnici platí protokol OTP (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní). Kontrola používateľov sa vykonáva výlučne na vstupe do budov univerzity.

 

Opatrenia pre používateľov Univerzitnej knižnice UMB

V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov UMB.

Ak sa u používateľa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 pred uplynutím 2 dní od návštevy priestorov študovne, oznámi používateľ túto skutočnosť riaditeľke UK UMB (michaela.mikuskova@umb.sk).

Používateľom knižnice z radov študentov a zamestnancov univerzity odporúčame vyplniť formulár o výnimke z karantény dostupný na: https://covid-form.umb.sk

 

Prevádzka študovní

Žiadame používateľov, aby rešpektovali základné pravidlá prevádzky študovní zverejnené na informačných plagátoch umiestnených na vstupných dverách do študovne, konkrétne:

  • vstup a pobyt v študovni je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, respirátor, šál, šatka) v závislosti od aktuálneho covid automatu,
  • pri vstupe do študovne použiť dezinfekčný prostriedok,
  • pokiaľ je to možné, dodržiavať odstup 1,5 – 2 m od ostatných používateľov,
  • v 2. stupni ohrozenia aktuálneho covid automatu rešpektovať odporúčaný počet používateľov v študovni v jednom čase – informácia o maximálnom počte ľudí v jednom priestore je pre každú študovňu individuálna a odvíja sa od jej rozlohy (1 používateľ / 15 m2 plochy).

Používateľom zároveň odporúčame používať vlastné rukavice a vlastné pero.

Literatúru použitú na prezenčné štúdium používatelia odovzdávajú pracovníkom knižnice alebo na vyhradené miesta a nezakladajú ju do políc samostatne.

Pobyt používateľov v knižnici nie je časovo limitovaný, no odporúča sa zdržať len na nevyhnutný čas.

Používateľov žiadame, aby sa nezoskupovali v priestoroch UK UMB.

 

Referát absenčných výpožičiek a študovne poskytujúce absenčné výpožičky

Okrem dodržiavania vyššie uvedených opatrení týkajúcich sa študovní s prezenčnými službami pri využívaní absenčných služieb používateľom odporúčame:

  • požadované dokumenty objednať vopred prostredníctvom žiadanky na dokumenty cez Konto používateľa v online katalógu UK UMB
  • na pracoviskách, kde je to možné, realizovať návrat kníh prostredníctvom návratového automatu – biblioboxu.

 

 Služby knižnice

Ostatné služby UK UMB fungujú bez obmedzenia.

Odporúčame využívať elektronické služby cez Konto používateľa v online katalógu (žiadanky, rezervácie, prolongácie dokumentov, vzdialený prístup k licencovaným elektronickým zdrojom), formuláre na objednávku služieb (rešeršné služby, Medziknižničná výpožičná služba) a platiť za služby bankovým prevodom.

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti a evidencia ohlasov

Evidencia prebieha bez obmedzení. UK UMB odporúča:

  • na nahlasovanie publikačnej činnosti využívať elektronické formuláre s možnosťou priložiť naskenované podklady,
  • individuálne návštevy a konzultácie odporúčame dohodnúť vopred s pracovníkom príslušného referátu e-mailom alebo telefonicky.

 

 Podujatia

Univerzitná knižnica do odvolania ruší všetky plánované hromadné podujatia pre používateľov.

 

Ďalšie informácie

V prípade otázok týkajúcich sa služieb a prevádzky knižnice využite službu Spýtajte sa knižnice. Všetky dôležité informácie zverejňujeme na webovej stránke knižnice www.library.umb.sk v Oznamoch, Aktualitách alebo v hlavnom banneri.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Mikušková, riaditeľka

Krízový štáb Univerzitnej knižnice UMB: PhDr. Beracková, Mgr. Doležalová, PhDr. Jurašková, Mgr. Mikušková, Mgr. Nižníková

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB