RSS RSS print

Opatrenia Krízového štábu UK UMB k prevádzke a poskytovaniu služieb

V nadväznosti na dokument Opatrenia Krízového štábu UMB, ktorý definuje základné prevádzkové a organizačné podmienky UMB, a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení v priestoroch Univerzitnej knižnice UMB prijíma Krízový štáb Univerzitnej knižnice UMB nasledujúce opatrenia.

Všetkých používateľov zároveň žiadame, aby rešpektovali základné opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB a krízovými štábmi jednotlivých fakúlt.

 

Opatrenia pre používateľov Univerzitnej knižnice UMB

V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov UK UMB.

Ak sa u používateľa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19 (oranžová fáza opatrení Krízového štábu UMB) alebo potvrdí ochorenie COVID-19 (červená fáza opatrení Krízového štábu UMB) je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľke UK UMB (michaela.mikuskova@umb.sk), pokiaľ v priebehu ostatných 14 dní navštívil priestory UK UMB.

 

Prevádzka študovní

Žiadame používateľov, aby rešpektovali základné pravidlá prevádzky študovní zverejnené na informačných plagátoch umiestnených na vstupných dverách do študovne, konkrétne:

  • vstupovať a zotrvávať v študovni len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka),
  • použiť dezinfekčný prostriedok pri vstupe do študovne,
  • dodržiavať odstup 1,5 – 2 m od ostatných používateľov,
  • rešpektovať odporúčaný počet používateľov v študovni v jednom čase – informácia o maximálnom počte ľudí je pre každú študovňu individuálna a odvíja sa od jej rozlohy (1 používateľ / 15 m2).

Používateľom zároveň odporúčame používať vlastné rukavice a vlastné pero.

Literatúru použitú na prezenčné štúdium používatelia nezakladajú do políc, ale odovzdávajú pracovníkom knižnice alebo na vyhradené miesta.

Pobyt používateľov v knižnici nie je časovo limitovaný, odporúča sa však zdržiavať sa v priestoroch študovní len nevyhnutný čas.

Používateľov žiadame, aby sa nezoskupovali v priestoroch UK UMB (vstupné priestory, chodby, a pod.).

 

Referát absenčných výpožičiek a študovne poskytujúce absenčné výpožičky

Okrem dodržiavania vyššie uvedených opatrení týkajúcich sa študovní s prezenčnými službami pre využívanie absenčných služieb ďalej odporúčame:

  • objednať požadované dokumenty vopred prostredníctvom elektronickej žiadanky na dokumenty cez Konto používateľa v online katalógu UK UMB,
  • na pracoviskách, kde je to možné, realizovať návrat kníh prostredníctvom návratového automatu – biblioboxu.

Všetky výpožičky na dokumenty zapožičané pred pandemickým obdobím sú automaticky predĺžené do 30.09.2020 a UK UMB nebude do tohto dátumu účtovať žiadne poplatky za omeškanie. Odpustenie poplatkov sa netýka pokút a upomienok, ktoré vznikli pred zatvorením UK UMB, t. j. do 09.03.2020.

 

Služby knižnice

Ostatné služby UK UMB fungujú bez obmedzenia.

Odporúčame využívať elektronické služby cez Konto používateľa v online katalógu (žiadanky, rezervácie, prolongácie dokumentov, vzdialený prístup k licencovaným elektronickým zdrojom) a formuláre na objednávku služieb (rešeršné služby, medziknižničná výpožičná služba).

V prípade nutnosti návštevy knižnice z dôvodu odovzdania kníh na katalogizáciu, prevzatia kníh do čiastkovej knižnice, doručenia žiadosti o pridelenie ISBN, vyzdvihnutia dokumentov medziknižničnej výpožičnej služby, a ďalších odporúčame návštevu príslušného referátu dohodnúť vopred (e-mailom alebo telefonicky) a vstupovať po jednom.

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov

Evidencia prebieha bez obmedzení. UK UMB odporúča:

  • využívať na nahlasovanie publikačnej činnosti elektronické formuláre s možnosťou pripojiť podklady v elektronickej forme,
  • individuálne návštevy a konzultácie dohodnúť vopred s pracovníkom príslušného referátu (e-mailom alebo telefonicky).

 

Podujatia

Univerzitná knižnica do odvolania ruší všetky plánované hromadné podujatia pre používateľov.

 

Ďalšie informácie

V prípade otázok týkajúcich sa služieb a prevádzky knižnice využite referenčnú službu Spýtajte sa knižnice.

Všetky dôležité informácie zverejňujeme na webovej stránke knižnice www.library.umb.sk v Oznamoch, Aktualitách alebo v hlavnom banneri.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, riaditeľka

Krízový štáb Univerzitnej knižnice UMB: PhDr. Beracková, Mgr. Doležalová, PhDr. Jurašková, Mgr. Mikušková, Mgr. Nižníková

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB