print

Projekty v roku 2007

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

Elektronická ochrana knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2007, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Technické zabezpečenie rozšírenia prístupu používateľov Univerzitnej knižnice UMB k online katalógu a ďalším elektronickým informačným zdrojom - grantový program Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty, Rozšírenie používania informačných technológií v akademických knižniciach

Projekty Univerzitnej knižnice – neschválené

Vzdelávanie používateľov a celoživotné učenie sa ako výzva pre knižnično-informačného pracovníka - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2007, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Vydavateľské a publikačné aktivity Univerzitnej knižnice UMB ako nástroj jej prezentácie a zvyšovania informovanosti používateľov - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2007, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Akvizičná činnosť knižnice – dôležitý nástroj kvality poskytovaných služieb - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2007, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Centrálne projekty akademických knižníc (UK UMB ako spoluriešiteľ) - schválené

* Budovanie digitálnych akademických knižníc ETD.sk (Electronic Theses and Dissertations Slovakia)

* Obnova prístupu do elektronických databáz ACM a IEEE pre konzorcium slovenských univerzít - rozvojový projekt Ministerstva školstva SR

* Prístup do databázy Web of Knowledge - centrálny rozvojový projekt akademických knižníc podporený Ministerstvom školstva SR

* Obnova predplatného na zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz Knovel pre Konzorcium slovenských univerzít - centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty

* Obnova prístupu do elektronickej kolekcie databáz ProQuest 5000 International pre konzorcium slovenských univerzít – centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR Rozvojové IT projekty

* Konzorciálny prístup vysokých škôl do databázy Scopus – centrálny rozvojový projekt akademických knižníc

* Prístup k databáze ScienceDirect

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB