Projekty v roku 2011

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Chémia je náš život, naša budúcnosť – informačná podpora pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v odbore chémia a v príbuzných disciplínach – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Projekty Univerzitnej knižnice - neschválené

* Obnova a modernizácia technického vybavenia Oddelenia výpožičných služieb z dôvodu rozšírenia elektronických služieb Univerzitnej knižnice UMB – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Zriadenie vzdelávacieho centra Mateja Bela a sprístupnenie historického fondu Univerzitnej knižnice UMB na výskumné a študijné účely – Nadácia Slovenskej sporiteľne