Univerzitná knižnica UMB

Projekty v roku 2013

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Modernizácia knižnično-informačných služieb v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / nákup biblioboxu - grantový program ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Informačná podpora študijného odboru slovenský jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc


Univerzitná knižnica UMB