print

Projekty v roku 2016

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

 

* Elektronický zabezpečovací systém na ochranu fondu novozriadenej Právnickej študovne UK UMB – Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

Univerzitná knižnica UMB zrealizovala v novembri 2016 projekt zameraný na ochranu fondu Právnickej študovne. Z Fondu na podporu umenia bol projektu udelený príspevok 1 500€. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a inštaláciu elektronického zabezpečovacieho systému a bezpečnostných etikiet.

 

 

      

 

* Systematické a pravidelné doplňovanie knižnično-informačných fondov v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 6.1.3 Akvizícia knižníc

Univerzitná knižnica UMB zrealizovala s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v mesiacoch október – november 2016 projekt zameraný na zabezpečenie nových informačných zdrojov – vedeckých a odborných publikácií, monografií, encyklopédií, učebníc, slovníkových diel a populárno-náučných publikácií pri zachovaní odborného profilu jednotlivých fakúlt. Na projekt v celkovej sume 7 058 € pridelil Fond na podporu umenia finančný príspevok 6 000 €. Do knižničného fondu bolo zakúpených celkom 525 publikácií z oblasti humanitných vied, histórie, umenia, psychológie, pedagogiky, spoločenskovedných a ekonomických disciplín, práva a politológie. Časť prostriedkov bola použitá na nákup chýbajúcej učebnicovej literatúry pre študentov učiteľských odborov, ako aj učebníc pre výuku slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov.

     

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB