Záverečné práce

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zdenka Gondová
Adresa: Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 12, kl. 5212

 

Univerzitná knižnica UMB registruje obhájené záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne, habilitačné) práce univerzity v knižnično-informačnom systéme a buduje bibliografickú databázu záverečných a kvalifikačných prác univerzity. 

V súlade s licenčnou zmluvou a vnútornými pravidlami univerzity:

  • uchováva záverečné kvalifikačné práce na CD
  • prezenčne ich sprístupňuje vo svojich študovniach
  • uchováva licenčné zmluvy alebo vyhlásenia autora o nesprístupnení diela z dôvodu miery sprístupnenia záverečných a kvalifikačných prác.

Úpravu, bibliografickú registráciu, sprístupňovanie, uchovávanie záverečných a kvalifikačných prác vypracovaných a obhájených na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje legislatíva.

Autori záverečných a kvalifikačných prác NEVKLADAJÚ svoje práce priamo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ale do lokálneho úložiska záverečných prác na svojej vysokej škole v zmysle internej smernice. Na UMB slúži pre tento účel Akademický informačných systém (AIS).