print

Legislatíva

upravujúca evidenciu záverečných a kvalifikačných prác

Zákon č. 6/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŠVVaŠ č. 233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a srístupňovaní

  • Príloha č. 1 - príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
  • Príloha č. 2 - licenčná zmluva o použití diela
  • Príloha č. 3 - vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia

Manuál k sprístupňovaniu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Výnos MŠ SR č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci

Interné smernice UMB:

Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB