print

Univerzitná knižnica UMB

Vznik Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici súvisí so vznikom Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici v roku 1954. Po zriadení Pedagogickej fakulty v roku 1964 sa stala jej ústrednou knižnicou.

Funkciu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici plní od 1. januára 1993. K Ústrednej knižnici Pedagogickej fakulty bola v tomto roku pričlenená Knižnica Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici, ktorá pôsobila v Banskej Bystrici od roku 1975 ako pobočka Ústrednej ekonomickej knižnice v Bratislave.

V roku 1996 sa pristúpilo k decentralizácii knižničného systému. Na základe rozhodnutia Akademického senátu Univerzity Mateja Bela zo dňa 13. marca 1996 zanikla k 1. aprílu 1996 Univerzitná knižnica UMB a na pôde univerzity vznikli štyri knižnice, ktoré prešli pod priame riadenie fakúlt.

Rozhodnutím rektora UMB bola činnosť Univerzitnej knižnice UMB ako celouniverzitného knižnično-informačného pracoviska univerzity obnovená dňom 1. januára 2000.

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB